Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy I-IIIG OET

12016oetg

 

 

ODDZIAŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY KLASY I - III GIMNAZJUM

W roku szkolnym  2016/2017 Oddział Edukacyjno -Terapeutyczny został poszerzony  o trzeci etap kształcenia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie do Oddziału Edukacyjno - Terapeutycznego na etapie Gimnazjum uczęszcza 10  uczniów  podzielonych na dwie grupy. W grupie I jest troje uczniów ze spektrum Autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, natomiast w grupie II kształci się siedmioro uczniów z niepełnosprawnościami  intelektualnymi w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podział uczniów na grupy  w klasie sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi  na miarę indywidualnych możliwości i zainteresowań.

Program nauczania i wychowania realizowany w oddziale jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach. Uczniowie realizują Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne opracowane przez nauczycieli i specjalistów na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej. Programy  dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

 62016oetg

Podczas codziennych zajęć realizowane są treści programowe w poszczególnych obszarach: Funkcjonowanie w środowisku: samoobsługa, uspołecznienie.

Środowisko społeczno-przyrodnicze: komunikacja, rozwój społeczny.

Edukacja matematyczna: elementarne pojęcia matematyczne.

Edukacja językowa: nauka czytania i pisania.

Twórczość artystyczna: plastyka, muzyka z rytmiką, kontakt z dziełami filmowymi, teatralnymi.

Wychowanie fizyczne - zajęcia ruchowe.

Technika.

122016oetg 

Na zajęciach wykorzystujemy  różne formy i metody pracy umożliwiające  podopiecznym wielozmysłowe poznawanie świata. Poszerzamy wiedzę na temat najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Kształcimy i doskonalimy umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Uczymy przygotowywać proste posiłki, wykonywać czynności porządkowe, doskonalimy umiejętności związane z samoobsługą oraz umiejętności i nawyki związane z higieną osobistą.

Celem wszystkich tych oddziaływań  jest rozwijanie autonomii wychowanka niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go, w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które przygotują ucznia do życia, aby w przyszłości mógł pełnić role zgodnie ze swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego.

Kliknij na ten link jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć

(Opr. P. G., M. K.)