Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy I-IIISP OET

 

ODDIAŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE W NASZEJ PLACÓWCE

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku prowadzone są trzy Oddziały Edukacyjno - Terapeutyczny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mała liczebność uczniów w klasie pozwala na indywidualne podejście do każdego ucznia, dostosowanie wymagań i oczekiwań do jego potrzeb oraz możliwości.

1201703iiioet28

 

201703iiioet28

Nauczyciele pracujący w oddziałach realizują Podstawę Programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Podczas codziennych zajęć edukacyjnych realizowane są treści programowe w poszczególnych obszarach: samoobsługa, komunikacja, rozwój społeczny, elementarne pojęcia matematyczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, wychowanie fizyczne, umiejętności artystyczne, muzyczne.

4201703iiioet28

 

 

Dla każdego ucznia opracowuje się Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny oraz dokonuje się systematycznego monitorowania postępów dziecka. Programy realizowane są w czasie zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczniowie w Oddziałach Edukacyjno - Terapeutycznych objęci są także terapią specjalistyczną. Uczęszczają na indywidualne zajęcia: z logopedii, integracji sensorycznej, psychoterapii, rehabilitacji ruchowej, dogoterapii, terapii metodą Biofeedback, terapi metodą Tomatisa.

2201703iiioet28

 

3201703iiioet28

W codziennej pracy stawiamy na rozwój samodzielności dzieci, ich maksymalne uspołecznianie oraz wiarę we własne siły i możliwości.