Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy IV-VIISP OET

ODDZIAŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY KLASY IV-VI

W roku szkolnym 2014/2015 Oddział Edukacyjno-Terapeutyczny został poszerzony o drugi etap kształcenia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

46oet20161

 

46oet20162

Na tym etapie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Programy indywidualne opracowane przez nauczycieli i specjalistów na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej uwzględniają potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.

Zakres treści nauczania obejmuje rozszerzenie i utrwalenie czynności z obszarów pierwszego etapu kształcenia, takich jak: samoobsługa, uspołecznianie, porozumiewanie się.

46oet20163

 

46oet20164

Ponadto występuje rozwijanie sprawności i umiejętności w zakresie:

- komunikacji werbalnej,

- percepcji wzrokowej,

- czytania i pisania,

- edukacji matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, muzycznej.

Nasi wychowankowie wspomagani są licznymi zajęciami terapeutycznymi, takimi jak: rehabilitacja ruchowa, logopedia, integracja sensoryczna, psychoterapia, dogoterapia, terapia metodą Tomatisa, Biofeedback. Co więcej uczniowie chętnie, aktywnie i systematycznie uczestniczą w różnych formach życia społecznego szkoły: biorą udział w uroczystościach szkolnych, licznych konkursach, wycieczkach, apelach, a także wykazują duże starania o estetykę swojego miejsca pracy, m.in. współtworzą ścienną gazetkę klasową.

46oet20165

 

46oet20166

Celem wszystkich tych oddziaływań jest wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenia ucznia stosownie do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na postrzeganie siebie, jako niezależnej, samodzielnej osoby.

(Opr. A. R.)