Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich - grudzień 2017

nr ogłoszenia

627141-N-2017

data zamieszczenia

2017-12-05  

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku
ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich" dla Powiat Strzyżowski-Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy we Frysztaku.

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.12.2017 r.

 

Materiały do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 5. Wzór umowy