Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Historia Ośrodka


   

Pierwsza parafialna szkółka we Frysztaku powstała pod koniec XIV wieku.

      W wieku XIX w drewnianym, małym budynku szkoły nauczało siedmiu nauczycieli. Od roku 1932 młodzież rozpoczęła naukę w murowanym budynku, wzniesionym przez rodziców. Już wtedy nauczyciele frysztaccy chcieli uczyć nowocześnie i zakładali klasopracownie, co w owych czasach było prawdziwą nowością. Po wyzwoleniu w budynku szkoły odbywały się kursy dla dorosłych: nauki czytania dla analfabetów oraz dla rolników z zakresu wiedzy rolniczej. 

       Pierwsze starania o budowę nowej szkoły we Frysztaku były czynione w latach 1964-1966. Jednakże wówczas z różnych przyczyn nie było to możliwe. W dniu 20 października 1972 roku odbyło się w Strzyżowie wyjazdowe Kolegium Kuratora Okręgu Szkolnego, na którym ówczesny inspektor szkolny - mgr Eligiusz Marcinkowski przedstawił propozycję budowy szkoły o 24 salach lekcyjnych z salą gimnastyczną i internatem na 150 miejsc. Koncepcja budowy była ściśle związana z programem powołania od 1979 roku ośmiooddziałowego Liceum Ogólnokształcącego we Frysztaku. Wicekurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie - mgr Stanisław Grabowski przychylnie ustosunkował się do tego wniosku ze względu na pilną potrzebę budowy szkoły z internatem. Na terenie byłego powiatu strzyżowskiego funkcjonowały  tylko dwa licea ogólnokształcące, tak więc utworzenie następnego liceum z siedzibą we Frysztaku było w pełni uzasadnione. Plan inwestycyjny zakładał rozpoczęcie budowy w 1973 roku, a jej zakończenie w roku 1976. Jednakże do budowy szkoły przystąpiono dopiero 24 września 1976 roku. Opóźnienie w pewnym stopniu związane było z poszerzeniem zakresu inwestycyjnego. Pod koniec 1976 roku  na teren budowy przyjechała Komisja Ministerstwa Oświaty i Wychowania, która postanowiła  zawiesić realizację tejże inwestycji z uwagi na kryzys ekonomiczny Polski. Małe zaawansowanie prac, które znajdowały się na etapie niwelacji terenu, nie stworzyły ryzyka poniesienia strat związanych z przerwaniem budowy. W wyniku podjętych dyskusji Gminny Dyrektor Szkół mgr Eligiusz Marcinkowski wspólnie z Naczelnikiem Gminy mgr Józefem Strzępkiem postanowili o rozpoczęciu budowy sali gimnastycznej. Na zebraniu lokalnej społeczności przedstawiono sytuację związaną z budową obiektu mieszkańcy Frysztaka i okolic wyrazili chęć pomocy. Wykonawca dokonał zmiany harmonogramu prac skupiając wysiłek na budowie sali gimnastycznej. 3 grudnia 1976 roku został wykonany stan zerowy (tj. fundamenty i kanały co). W 1978 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie ponownie wysunęło wniosek o rezygnację z budowy, której przeciwstawiło się środowisko Frysztaka przedstawiając możliwość utworzenia innego rodzaju placówki oświatowej — niekoniecznie szkoły ogólnokształcącej. Początkowo zamierzano zlokalizować w nowo powstającym budynku szkołę rolniczą. Jednak orientacyjna akcja rekrutacyjna wykazała nikłe zainteresowanie tym profilem kształcenia.  Wysunięto wniosek, aby część budowanej szkoły oraz budynek internatu były bazą dla placówki kształcenia specjalnego, której to brakowało w województwie rzeszowskim. W celu zjednania lokalnego środowiska do nowego projektu starano się przybliżyć tutejszym mieszkańcom problem kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

       Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 19 lutego 1983 roku powołano do życia Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim w wieku od 7 -18 lat. Państwowy Zakład Wychowawczy obejmować miał Szkołę Podstawową z klasami I - VIII oraz internat dla 180 wychowanków. Organizację i sprawowanie nadzoru powierzono  Gminnemu Dyrektorowi Szkół we Frysztaku mgr Eligiuszowi Marcinkowskiemu. Na jego wniosek odrębność prawną Państwowy Zakład Wychowawczy uzyskał 1 stycznia 1984 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 14 października 1983 roku. Nazwa „Państwowy Zakład Wychowawczy” funkcjonowała przez rok, zaś od 1 września 1984 roku została zmieniona na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i takie brzmienie zachowała po dzień dzisiejszy.