Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Ośrodek to nie tylko baza, ale przede wszystkim ludzie.

W pierwszym roku istnienia placówki zatrudniono 17 nauczycieli, 34 wychowawców, 6 pracowników administracyjnych i 23 obsługowych. Prawie wszyscy rozpoczęli pracę w szkolnictwie specjalnym pierwszy raz. Większość pedagogów nie miało wówczas żadnych doświadczeń w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Spośród 51 osobowej kadry pedagogicznej wyższe wykształcenie posiadało 9 osób. Po 10 latach istnienia Ośrodka, w roku szkolnym 1993/94 zatrudnionych było 58 pracowników pedagogicznych, z czego 31 posiadało pełne kwalifikacje, a 27 osób miało wyższe wykształcenie. Spośród kadry pracowniczej, która rozpoczęła pracę w dniu otwarcia placówki do chwili obecnej pracuje 6 osób. Są to: Ewa Boroń, Zbigniew Kurek, Anna Golowska, Maria Pająk, Stanisław Rękowicz, Anna Romańska i Zofia Zielińska.

Funkcje kierownicze pełnili:

  • Dyrektora Ośrodka

Edward Pelc, Władysława Chmura, Adam Filip, Agata Wyciślak

  • Dyrektora Szkoły - Pelagia Furtek
  • Wicedyrektora - Agata Wyciślak, Maria Pająk, Teresa Guzy
  • Kierownika Internatu

Anna Latosek, Stanisław Rękowicz, Teresa Guzy, Lucyna Zagórska - Zając, Teresa Guzy

  • Zastępcy kierownika Internatu - Mieczysław Wanat

Zadaniem priorytetowym na każdym etapie rozwoju placówki było zdobywanie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie i dokształcanie kadry pedagogicznej. W roku szkolnym 1985/86, jako nowość w zakresie doskonalenia pracy samokształceniowej wprowadzono lekcje i zajęcia koleżeńskie, których celem miało być upowszechnianie wśród członków Rady Pedagogicznej wiedzy, doświadczeń i nowych metod pracy.

Ważnym wydarzeniem, wieńczącym długoletnią pracę samokształceniową stało się nadanie Zofii Pelc stopnia doktora nauk humanistycznych (1989 r.).

W roku szkolnym 1989/90 w Ośrodku realizowany był eksperyment pedagogiczny opracowany przez ówczesnego dyrektora - Edwarda Pelca. Celem podjętych działań było lepsze zespolenie procesu nauczania z opiekuńczo - wychowawczą działalnością Ośrodka. Eksperyment w klasie IVA realizował czteroosobowy zespół: Władysława Chmura, Eligiusz Marcinkowski, Jerzy Wiśniowski i Lucyna Zagórska.

W roku szkolnym 1994/95 powstały zespoły samokształceniowe. Stopniowo zmieniano ich nazwy i rozszerzano zakres działania. W latach 1986 - 2000, 11 nauczycieli i wychowawców zdobyło stopnie  specjalizacji zawodowej.

 

 1202211howf2

 2202211howf2

 

 4202211howf2