Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok 2020

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin

 „Za życiem" rok 2020

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku  jako placówka realizująca zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Strzyżowskiego czwarty rok z kolei realizuje zajęcia terapeutyczne w ramach Programu „Za życiem"

W bieżącym roku zajęcia terapeutyczne prowadzone były w okresie od
03 lutego 2020 do 22 grudnia 2020 roku.

Zajęciami objęto 42 dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Spośród 42 dzieci objętych zajęciami terapii, 26 posiadało także orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności:

§  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym - 1 dziecko

§  niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją - 6 dzieci

§  autyzm - 7 dzieci

§  niepełnosprawności sprzężone - 12 dzieci

W roku 2020 w SOSW we Frysztaku zrealizowano 1820 godzin zajęć terapeutycznych. Szczegółowy wykaz rodzajów terapii oraz ilość godzin przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

§  zajęcia logopedyczne - 24 dzieci, 526 godzin

§  zajęcia psychostymulujące rozwój dziecka - 23 dzieci, 380 godzin

§  zajęcia usprawniania ruchowego - 14 dzieci, 296 godzin

§  zajęcia integracji sensorycznej - 11 dzieci, 188 godzin

§  zajęcia terapii pedagogicznej - 13 dzieci, 260 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 4 dzieci, 144 godziny

§  zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne - 4 dzieci, 26 godzin

Większość dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi skorzystało z kilku form terapii:

§  z jednej formy - 5 dzieci

§  z dwóch form - 25 dzieci

§  z trzech form - 9 dzieci

§  z czterech form - 3 dzieci

W ramach funkcjonowania OKRO działa także, bezpłatny dla osób korzystających, Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny SOS. W 2020 roku zrealizowano w Punkcie 26 konsultacji w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi. Były to konsultacje indywidualne dla dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz dla uczniów. Udzielono także ich rodzicom/ opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych oraz porad i instruktażu dotyczących metod postępowania i pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Konsultacje każdorazowo trwały około 2 - 3 godziny. Podczas konsultacji specjaliści (psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapii behawioralnej, autyzmu i inni) dokonali wielu diagnoz funkcjonalnych, pracując najczęściej w  zespołach.

Ponadto przeprowadzono kilkanaście konsultacji telefonicznych. Najczęściej dotyczyły one poinformowania rodziców/ opiekunów o możliwych formach edukacji, rewalidacji i terapii, wskazania najbliżej funkcjonujących stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i świadczących pomoc ich rodzinom.

Prowadzono również krótkie szkolenia oraz udzielano instruktaży dla indywidualnych nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie metod i form pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, tworzenia i wdrażania planów dnia, stosowania treningów umiejętności społecznych oraz wdrażania systemów motywacyjnych.

EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach Programu „Za życiem" w istotny sposób wpływają  na poprawę funkcjonowania w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i społecznym objętych nimi dzieci. Program skierowany jest do dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, a prowadzone oddziaływania wychowawczo - terapeutyczno- dydaktyczne przyczyniają się do nabycia podstawowych umiejętności oraz uzyskania następujących efektów w wymienionych poniżej sferach:

A.   W zakresie sfery emocjonalno-społecznej:

§  nabycie oraz utrwalenie podstawowych umiejętności samoobsługowych, a poprzez to wzrost samodzielności dzieci,

§  nabycie nawyków higienicznych i prozdrowotnych,

§  poznanie zasad zachowania w różnych miejscach i sytuacjach społecznych,

§  lepsze rozumienie siebie, swoich przeżyć, emocji,

§  wzrost umiejętności w zakresie samokontroli,

§  wzbudzenie zainteresowania zabawą tematyczną i symboliczną, poprzez jej modelowanie, korygowanie, przełamywanie schematów w myśleniu i działaniu,

§  nabycie oraz utrwalenie podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie, osobach z najbliższego otoczenia.

B.   W zakresie sfery poznawczej:

§  nabycie umiejętności nawiązywania, utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz wspólnego pola uwagi,

§  wydłużenie czasu koncentracji na rzeczach, osobach, zadaniach, zabawie,

§  wzbudzenie zaciekawienia środowiskiem społeczno-przyrodniczym, zachodzącym w nim zjawiskach oraz zmianach,

§  poszerzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań,

§  poprawa w zakresie pamięci, myślenia, rozumowania przyczynowo - skutkowego, kojarzenia, umiejętności porządkowania, klasyfikowania, porównywania, dostrzeganie relacji, różnic oraz podobieństw pomiędzy przedmiotami i zjawiskami,

§  wzrost motywacji do pokonywania trudności i podejmowania wysiłku intelektualnego,

§  wzbudzenie zainteresowania obrazem, słowem, tekstem,

§  większa aktywność werbalna,

§  lepsza komunikacja werbalna i pozawerbalna,

§  usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego oraz funkcji oddechowo-fonacyjnych,

§  nabycie przez dzieci umiejętności rozumienia oraz posługiwania się podstawowymi gestami i znakami graficznymi w ramach komunikacji alternatywnej (PECS, MAKATON),

§  wzbogacenie zasobu wiedzy i słownictwa leksykalnego (słownik bierny i czynny),

§  wdrożenie do stosowania prawidłowych form fleksyjnych i składniowych wypowiedzi, samodzielnego układania opowiadań, inicjowania oraz prowadzenia rozmowy.

C.   W zakresie sfery ruchowej:

§  poprawa w zakresie postawy ciała, równowagi, koordynacji oraz sprawności ruchowej,

§  usprawnienie motoryki dużej, umiejętności poruszania się, pokonywania przeszkód oraz wzmocnienie mięśni posturalnych,

§  wzrost świadomości własnego ciała, panowania nad swoim ruchem oraz jego płynnością,

§  nabycie umiejętności reagowania na muzykę poprzez aktywne i twórcze ruchy własnym ciałem lub naśladowanie,

§  lepsza orientacja przestrzenna oraz wyobraźnia kinestetyczno - wzrokowo - ruchowa,

§  zmniejszenie problemów i zaburzeń w sferze sensorycznej,

§  usprawnienie motoryki małej, umiejętności naśladowania, zdolności manualnych i grafomotorycznych.

Zajęcia specjalistyczne realizowane były przez 24 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych zawodowo terapeutów.

W ramach Programu prowadzone są też zajęcia warsztatowe  Grupy Wsparcia dla Rodziców.

                                                                                   Opracowała: M. P.

 
2021pzz035