Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok 2021

 za zyciem 2017

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin

 „Za życiem" rok 2021

Ostatni rok realizacji Programu - I edycji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku piąty rok z kolei kontynuował  zajęcia terapeutyczne w ramach Programu „Za życiem".

Zadania realizowane były w ramach  Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Powiatu Strzyżowskiego

Zajęcia terapeutyczne realizowano  w okresie  od 16 kwietnia 2021 do 22 grudnia 2021 roku.

Przystępując do realizacji zadania wytypowano grupę docelową dzieci i ich rodzin, która według oceny terapeutów oraz w porozumieniu z rodzicami najbardziej wymagała dodatkowego specjalistycznego wsparcia.

Zajęciami objęto 39 dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Spośród 39 dzieci objętych zajęciami terapii, 22 posiadało także orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności:

§  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym - 1 dziecko

§  niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją - 2 dzieci

§  autyzm - 5 dzieci

§  niepełnosprawności sprzężone - 12 dzieci

§  niepełnosprawność w stopniu głębokim - 2 dzieci

W roku 2021 w SOSW we Frysztaku zrealizowano 1820 godzin zajęć terapeutycznych. Liczba dzieci objęta danym rodzajem zajęć oraz ilość godzin poszczególnych rodzajów zajęć zrealizowanych do dnia 22 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

§  zajęcia logopedyczne - 28 dzieci, 530 godzin

§  zajęcia psychostymulujące rozwój dziecka - 17 dzieci, 362 godzin

§  zajęcia usprawniania ruchowego - 18 dzieci, 325 godzin

§  zajęcia integracji sensorycznej - 9 dzieci, 176 godzin

§  zajęcia terapii pedagogicznej - 13 dzieci, 264 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 5 dzieci, 149 godziny

§  zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne - 1 dziecko, 14 godzin

Większość dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi skorzystało z kilku form terapii:

§  z jednej formy - 5 dzieci

§  z dwóch form - 16 dzieci

§  z trzech form - 17 dzieci

§  z czterech form - 1 dziecko

W ramach funkcjonowania OKRO działa także, bezpłatny dla osób korzystających, Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny SOS. W 2021 roku zrealizowano w Punkcie 52 konsultacje w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi. Były to konsultacje indywidualne dla dzieci w wieku od 4 miesiąca życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz dla dzieci w wieku szkolnym. Sporadycznie zdarzały się też konsultacje dla rodziców
i opiekunów osób niepełnosprawnych. Udzielono rodzicom/ opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych oraz porad i instruktażu dotyczących metod postępowania i pracy z dzieckiem w środowisku domowym. Przeanalizowano dalszą ścieżkę korzystania rodzin ze specjalistycznej pomocy i wsparcia, a także wskazano im jednostki wyspecjalizowane i zobligowane do udzielania takiej pomocy. Konsultacje każdorazowo trwały około 2-3 godziny. Podczas konsultacji specjaliści (psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapii behawioralnej, autyzmu i inni) dokonali wielu diagnoz funkcjonalnych, pracując w co najmniej dwuosobowych zespołach.

Ponadto przeprowadzono kilkanaście konsultacji telefonicznych. Najczęściej dotyczyły one poinformowania rodziców/ opiekunów o możliwych formach edukacji, rewalidacji i terapii, wskazania najbliżej funkcjonujących stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i świadczących pomoc ich rodzinom.

W ramach pracy ww. Punktu prowadzono również krótkie szkolenia oraz udzielano instruktaży dla indywidualnych nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie metod i form pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, tworzenia i wdrażania planów dnia, stosowania treningów umiejętności społecznych oraz wdrażania systemów motywacyjnych.

Realizacja Projektu Za Życiem w istotny sposób przekłada się na zintensyfikowanie działań terapeutycznych w stosunku do dzieci, które tego najbardziej potrzebują.

EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII

A.   W zakresie sfery emocjonalno-społecznej:

§  nabycie oraz utrwalenie podstawowych umiejętności samoobsługowych, a poprzez to wzrost samodzielności dzieci,

§  nabycie nawyków higienicznych i prozdrowotnych,

§  poznanie zasad zachowania w różnych miejscach i sytuacjach społecznych,

§  lepsze rozumienie siebie, swoich przeżyć, emocji,

§  wzrost umiejętności w zakresie samokontroli,

§  wzbudzenie zainteresowania zabawą tematyczną i symboliczną, poprzez jej modelowanie, korygowanie, przełamywanie schematów w myśleniu i działaniu,

§  nabycie oraz utrwalenie podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie, osobach z najbliższego otoczenia.

B.   W zakresie sfery poznawczej:

§  nabycie umiejętności nawiązywania, utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz wspólnego pola uwagi,

§  wydłużenie czasu koncentracji na rzeczach, osobach, zadaniach, zabawie,

§  wzbudzenie zaciekawienia środowiskiem społeczno-przyrodniczym, zachodzącym w nim zjawiskach oraz zmianach,

§  poszerzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań,

§  poprawa w zakresie pamięci, myślenia, rozumowania przyczynowo-skutkowego, kojarzenia, umiejętności porządkowania, klasyfikowania, porównywania, dostrzeganie relacji, różnic oraz podobieństw pomiędzy przedmiotami i zjawiskami,

§  wzrost motywacji do pokonywania trudności i podejmowania wysiłku intelektualnego,

§  wzbudzenie zainteresowania obrazem, słowem, tekstem.

C.   W zakresie sfery komunikacyjnej

§  usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego oraz funkcji oddechowo-fonacyjnych,

§  wzbogacenie zasobu wiedzy i słownictwa leksykalnego (słownik bierny i czynny),

§  wdrożenie do stosowania prawidłowych form fleksyjnych i składniowych wypowiedzi, samodzielnego układania opowiadań, inicjowania oraz prowadzenia rozmowy,

§  poprawa wyrazistości wypowiedzi,

§  nabycie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, odczuć, próśb w sposób zrozumiały dla otoczenia,

§  lepsza komunikacja werbalna i pozawerbalna w sytuacjach życia codziennego,

§  nabycie przez dzieci umiejętności rozumienia oraz posługiwania się podstawowymi gestami i znakami graficznymi w ramach komunikacji alternatywnej (PECS, MAKATON).

D.   W zakresie sfery ruchowej:

§  poprawa w zakresie postawy ciała, równowagi, koordynacji oraz sprawności ruchowej,

§  usprawnienie motoryki dużej, umiejętności poruszania się, pokonywania przeszkód oraz wzmocnienie mięśni posturalnych,

§  wzrost świadomości własnego ciała, panowania nad swoim ruchem oraz jego płynnością,

§  nabycie umiejętności reagowania na muzykę poprzez aktywne i twórcze ruchy własnym ciałem lub naśladowanie,

§  lepsza orientacja przestrzenna oraz wyobraźnia kinestetyczno-wzrokowo-ruchowa,

§  zmniejszenie problemów i zaburzeń w sferze sensorycznej,

§  usprawnienie motoryki małej, umiejętności naśladowania, zdolności manualnych i grafomotorycznych.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i opiekunów  dzieci niepełnosprawnych. W ramach Programu prowadzone są zajęcia warsztatowe  Grupy Wsparcia dla Rodziców. Rodzice żywo interesują się kontynuacją zajęć terapeutycznych w ramach w/w Programu.

Terapia prowadzona jest w sposób  profesjonalny przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Wszystkie godziny przydzielone w ramach Projektu przeznaczone były na bezpośrednią pracę z dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem.

                                                                                 Opracowanie. M. P.

 
82021pzz035