Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok 2022

 

202210pzz2

RUSZYŁA II EDYCJA

PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN

„ZA ŻYCIEM"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku, jako placówka realizująca zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Strzyżowskiego, został wskazany do realizacji II Edycji Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem".

Program realizowany będzie przez kolejnych pięć lat, tj. od roku 2022 do roku 2026. Ilość godzin przyznanych na realizację zajęć terapeutycznych z małymi dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością bądź z różnorakimi niepełnosprawnościami oraz z ich rodzicami w poszczególnych latach, a także uzyskana kwota dotacji przedstawia się następująco:

ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYSOKOŚĆ DOTACJI

ILOŚĆ GODZIN

2022

I TRANSZA

158 400 zł

1600

2023

II TRANSZA

162 360 zł

1640

2024

III TRANSZA

180 400

1640

2025

IV TRANSZA

180 400

1640

2026

V TRANSZA

180 400

1640

Nadrzędnym celem realizowanego Programu jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnym dzieciom w okresie od pierwszego miesiąca życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinie. Zgodnie z Porozumieniem w ramach Programu zakupione zostaną też pomoce i materiały służące usprawnianiu zaburzonych funkcji poznawczych, społecznych i emocjonalnych.

W roku 2022 zajęcia specjalistyczne realizowane są w okresie od kwietnia do grudnia 2022.

Dodatkowymi zajęciami w ramach Programu objęte będą dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, posiadające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i realizujące tę formę wsparcia w tutejszym Ośrodku.

Rekrutacja dzieci na zajęcia odbywa się poprzez wskazanie dziecka przez zespół specjalistów wczesnego wspomagania rozwoju bądź na uzasadnioną prośbę rodzica.

Ilość godzin dodatkowego wsparcia jest adekwatna do indywidualnych potrzeb i możliwości psychorozwojowych dziecka.

Zajęcia prowadzone w ramach ww. Programu pozwolą na bardziej zintensyfikowaną  terapię i rehabilitację najmłodszych niepełnosprawnych. Służą ich rodzicom, którzy uzyskują pełne wsparcie i konkretny instruktaż, w jaki sposób stymulować rozwój swoich dzieci.

FORMY REALIZOWANYCH ZAJĘĆ

-      zajęcia logopedyczne

-      zajęcia psychostymulujące rozwój dziecka

-      zajęcia usprawniania ruchowego

-      zajęcia integracji sensorycznej

-      zajęcia terapii pedagogicznej

-      zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

-      zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne

-      zajęcia terapii behawioralnej

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W ramach Programu prowadzone są zajęcia warsztatowe Grupy Wsparcia dla Rodziców. Rodzice żywo interesują się kontynuacją zajęć terapeutycznych w ramach ww. Programu.

Terapia prowadzona jest w sposób profesjonalny przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Wszystkie godziny przydzielone w ramach Projektu przeznaczone będą na bezpośrednią pracę z dzieckiem i jego rodzicem/ opiekunem.

1202210pzz2

W ramach funkcjonowania WOKRO działa także, bezpłatny dla osób korzystających, Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny SOS.

(Opr. M. P.)