Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok szkolny 2019-2020

 

 

Zajęcia integracyjne „Łączy nas wiele"

 


 

Koordynator: Teresa Guzy

Efektem projektu jest zintegrowanie się środowisk dzieci i młodzieży w różnym wieku, zdobycie wiedzy i doświadczeń, ukierunkowanie ścieżki edukacyjnej, pożyteczne spędzenie czasu wolnego.

W projekcie wzięły udział dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz ze sprzężeniami, w tym z autyzmem. Na początku realizacji projektu 6, a na końcu 8, to dzieci pochodzenia romskiego. W projekcie  uczestniczyła społeczność Ośrodka, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami. Zajęcia służyły wzmacnianiu poczucia własnej wartości, nawiązywaniu kontaktów z innymi, uczeniu się nowych umiejętności, zwiększaniu umiejętności komunikowania się, przełamywaniu barier emocjonalnych, pobudzaniu aspiracji poznawczych uczestników. Zorganizowanych zostało wiele zajęć o różnorodnym charakterze.  Zajęcia rozwijały potencjał poznawczy i kulturowy uczniów. W sposób naturalny wpisały się w codzienną pracę placówki.

Z rozmów z wychowankami oraz z ich rodzicami i opiekunami, wynika, że rodzaj zaproponowanych zajęć trafił w potrzeby i oczekiwania, a ponadto przyczynił się do ich rozwoju społeczno - poznawczego.

W większości zajęć uczestniczyła grupa 12 osób (wycieczka, zajęcia na basenie, zajęcia kulinarne), co najmniej połowa z nich to dzieci pochodzenia romskiego.

Zajęcia objęły następujące obszary tematyczne: zajęcia rekreacyjne na basenie, wycieczka edukacyjna do Krakowa, warsztaty kulinarne, spotkania z książką. Podsumowanie z udziałem uczestników projektu oraz przedstawicieli ich rodzin, odbyło się podczas dyskoteki andrzejkowej „W cygańskim stylu".

Zajęcia na basenie miały obejmować cykl 14 zajęć po jednej godzinie w grupach po 6 osób. Dokonano zmiany organizacyjnej. Ze względu na mniejszą niż przewidywano  sprawność psychofizyczną uczestników, zajęcia zorganizowano po 2 godziny łącznie. Zredukowanie  liczby wyjazdów spowodowało możliwość zrealizowania większej liczby godzin, gdyż pozostały zaplanowane na to zadanie środki finansowe. Zmniejszyła się też liczba wyjazdów (koszty transportu). W efekcie uczestnicy odbyli zajęcia w dniach: 11.06.2019, 18.06.2019, 8.10.2019, 15.10.2019, 28.10.2019, 5.11.2019, 7.11.2019 w Strzyżowie oraz 3.12.2019
i 4.12.2019 w Jaśle, gdyż basen w Strzyżowie był wówczas w remoncie. Koszty biletów opiewały na różne w obu placówkach sumy. Zajęcia odpłatnie prowadzili instruktorzy. Opieka podczas wyjazdów to wolontariat. Uczestnicy korzystali z wyżywienia. W efekcie zorganizowano dwa wyjazdy więcej. Odbyło się zatem 18 godzin, a nie 14, jak planowano. Łącznie z zajęć na basenie skorzystało 25 osób. Dzieci pochodzenia romskiego uczestniczyły  w prawie wszystkich wyjazdach.

Wydatkowano środki zaplanowane na to zadanie w całości, jednak dokonano zmian, gdyż trudno było przewidzieć dokładnie koszty szczegółowe.

Zajęcia według opinii instruktorów, uczestników oraz rodziców były nie tylko atrakcyjne, ale integrujące i rozwijające sprawność fizyczną uczestników.

Wycieczka do Krakowa odbyła się 22 i 23.10.2019 dla 12 uczniów, w tym 6 pochodzenia romskiego. Jej głównymi celami były: poznanie historii Krakowa i zwiedzanie jego zabytków, pogłębianie wiedzy na temat kultury i historii Polski, rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej, utrwalanie legend związanych z Krakowem. Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in.: Rynek Starego Miasta, Muzeum Historyczne w Sukiennicach, Kościół Mariacki, Wawel. Zamiast zaplanowanego filmu w kinie odwiedzili (nieodpłatnie) kręgielnię, co było dla wszystkich nowym doświadczeniem. Nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Żywienie zgodnie z warunkami logistycznymi. Nie było możliwości zwiedzania Muzeum Etnograficznego w Tarnowie ze stałą ekspozycją o kulturze cygańskiej, gdyż w tym czasie muzeum było nieczynne. Wydano mniej środków na żywienie, więc po wycieczce odbył się konkurs wiedzy o Krakowie z nagrodami, na które przeznaczono pozostałe w obrębie tego zadania pieniądze. Opieka nauczycieli podczas wycieczki - wolontariat. Wycieczka posiadała walory edukacyjne oraz społeczne (zwiedzanie, nocleg w centrum miasta ,nocny spacer traktem królewskim pod opieką nauczycieli, posiłki w lokalach gastronomicznych, czas wolny).

Warsztaty kulinarne dla 12 osób przeprowadzili nieodpłatnie nauczyciele Ośrodka posiadający stosowne uprawnienia w dwóch grupach po 6 osób. Sprzyjały temu warunki lokalowe oraz wyposażenie pracowni kucharsko - cukierniczej. Zrealizowano 3 zajęcia po
3 godziny w dniach: 18.09.2019 dwie grupy), 27.11.2019 (dwie grupy) i 3.12.2019 (jedna grupa) i 4.12.2019 (jedna grupa) r. Przygotowano m. in. potrawy kuchni cygańskiej i polskiej (bigos,  zupa cygańska, placki po węgiersku, podpłomyki, deserki owocowe, ciasto cygańska droga, ciastka kruche). Wydatkowano środki zgodnie z planem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wpisywały się w realizowane w tym czasie w placówce zadania i priorytety (np. doradztwo zawodowe). Ogółem w warsztatach kulinarnych uczestniczyło 15 osób. Prowadzący: 2 osoby.

Spotkania z książką (5) odbyły się w dniach: 10.06.2019,9.10.2019, 21.11.2019, 10.12.2019
i 11.12.2019 r. Miały one wartości edukacyjne. Polegały na wspólnym czytaniu bajek i prozy polskiej i romskiej. Zajęcia prowadzili nauczyciele nieodpłatnie. Dokonano zakupu książek
o tematyce romskiej. Odbyła się analiza, inscenizacja czytanych tekstów. Spotkania odbyły się przy poczęstunku. W jednym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele społeczności romskiej. Ogółem uczestniczyło 22 uczniów.

Zadanie było zrealizowane zgodnie z kosztami.

Spotkanie andrzejkowe było podsumowaniem projektu. Uczestniczyli w nim uczniowie
w liczbie 80 oraz 14 rodziców, w tym jeden w stroju romskim. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dyskoteka miała cygański i andrzejkowy charakter (tańce, stroje, wróżby). Spotkanie prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie. Wydano środki zgodnie z planem.

Wszystkie dzieci pochodzenia romskiego aktywnie uczestniczyły we wszystkich formach  zajęć. Na początku projektu było ich 6, na końcu 8 ( przyjęcie do szkoły dwóch osób).

Inni uczniowie również z zainteresowaniem przystąpili do proponowanych zadań. Przeważnie wzięli udział w co najmniej dwóch formach.

Ogółem w projekcie uczestniczyło 112 osób.

Zaangażowanych było 10 nauczycieli SOSW - wolontariuszy.

Uzyskano następujące rezultaty:

 • Wzmocnienie potencjału uczniów
 • Ukierunkowanie ścieżki edukacyjnej
 • Wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania praktycznych umiejętności związanych z codziennym zżyciem
 • Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań
 • Wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności
 • Chęć pozytywnych zmian
 • Poprawa zdrowia psychicznego
 • Poszerzenie wiedzy
 • Integrowanie się środowisk nawiązanie współpracy osób młodszych ze starszymi
 • Pożyteczne spędzenie czasu wolnego
 • Zdobywanie wiedzy i doświadczeń.

Wartość projektu: 9400 zł.