Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok 2019

 za zyciem 2019

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem" rok 2019

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku  jako placówka realizująca zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Strzyżowskiego trzeci rok z kolei realizuje zajęcia terapeutyczne w ramach Programu „Za życiem"

W roku 2019 zajęcia realizowane były w okresie od 14 marca  do 20 grudnia 2019 roku.

Grupa dzieci zakwalifikowanych na terapię to według oceny funkcjonalnej terapeutów i przeprowadzonych rozmów z rodzicami dzieci najbardziej potrzebujące wieloaspektowego wsparcia i intensywnych działań terapeutycznych.

W roku 2019 zajęciami objęto 36 dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Spośród 36 dzieci objętych zajęciami terapii, 27 posiadało także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności:

§  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym - 3 dzieci

§  niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją - 5 dzieci

§  autyzm - 6 dzieci

§  niepełnosprawności sprzężone - 13 dzieci

W bieżącym roku  w SOSW we Frysztaku zrealizowano 1560 godzin zajęć terapeutycznych. Liczba dzieci objęta danym rodzajem zajęć oraz ilość godzin poszczególnych rodzajów zajęć przedstawia się następująco:

§  zajęcia logopedyczne - 17 dzieci, 350 godzin

§  zajęcia psychostymulujące rozwój dziecka - 20 dzieci, 368 godzin

§  zajęcia rehabilitacji ruchowej - 12 dzieci, 175 godzin

§  zajęcia integracji sensorycznej - 15 dzieci, 255 godzin

§  zajęcia terapii pedagogicznej - 15 dzieci, 255 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 6 dzieci, 135 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne - 2 dzieci, 22 godziny

Większość dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi skorzystało z kilku form terapii:

§  z jednej formy - 2 dzieci

§  z dwóch form -22 dzieci

§  z trzech form - 8 dzieci

§  z czterech form - 4 dzieci

W ramach funkcjonowania OKRO działa także, bezpłatny dla osób korzystających, Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny SOS. W 2019 roku zrealizowano w Punkcie 77 konsultacji indywidualnych dla dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz dla uczniów. Udzielono także ich rodzicom/ opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych oraz porad i instruktażu ws. metod postępowania i pracy z dzieckiem w środowisku domowym.

Przeprowadzono też 2 szkolenia dla rad pedagogicznych szkół ogólnodostępnych z zakresu rozpoznawania zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji u dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym oraz wczesnej interwencji w tym zakresie, a także szkolenie dotyczące niepokojących objawów i trudnych zachowań dzieci w wieku poniemowlęcym
i przedszkolnym. W ramach pracy ww. Punktu prowadzono również krótkie szkolenia oraz udzielano instruktaży dla indywidualnych nauczycieli szkół ogólnodostępnych w zakresie metod i form pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, tworzenia i wdrażania planów dnia oraz stosowania treningów umiejętności społecznych.

EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII

Program skierowany jest do dzieci z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, a prowadzone oddziaływania wychowawczo - terapeutyczno - dydaktyczne przyczyniają się do nabycia podstawowych umiejętności oraz uzyskania następujących efektów w wymienionych poniżej sferach:

A.   W zakresie sfery emocjonalno - społecznej:

§  nabycie oraz utrwalenie podstawowych umiejętności samoobsługowych, a poprzez to wzrost samodzielności dzieci,

§  nabycie nawyków higienicznych i prozdrowotnych,

§  poznanie zasad zachowania w różnych miejscach i sytuacjach społecznych,

§  lepsze rozumienie siebie, swoich przeżyć, emocji,

§  wzrost umiejętności w zakresie samokontroli,

§  wzbudzenie zainteresowania zabawą tematyczną i symboliczną, poprzez jej modelowanie, korygowanie, przełamywanie schematów w myśleniu i działaniu,

§  nabycie oraz utrwalenie podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie, osobach z najbliższego otoczenia.

B.   W zakresie sfery poznawczej i komunikacyjnej:

§  nabycie umiejętności nawiązywania, utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz wspólnego pola uwagi,

§  wydłużenie czasu koncentracji na rzeczach, osobach, zadaniach, zabawie,

§  wzbudzenie zaciekawienia środowiskiem społeczno - przyrodniczym, zachodzącym w nim zjawiskach oraz zmianach,

§  poszerzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań,

§  poprawa w zakresie pamięci, myślenia, rozumowania przyczynowo - skutkowego, kojarzenia, umiejętności porządkowania, klasyfikowania, porównywania, dostrzeganie relacji, różnic oraz podobieństw pomiędzy przedmiotami i zjawiskami,

§  wzrost motywacji do pokonywania trudności i podejmowania wysiłku intelektualnego,

§  wzbudzenie zainteresowania obrazem, słowem, tekstem,

§  większa aktywność werbalna,

§  lepsza komunikacja werbalna i pozawerbalna,

§  usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego oraz funkcji oddechowo - fonacyjnych,

§  nabycie przez dzieci umiejętności rozumienia oraz posługiwania się podstawowymi gestami i znakami graficznymi w ramach komunikacji alternatywnej (PECS, MAKATON),

§  wzbogacenie zasobu wiedzy i słownictwa leksykalnego (słownik bierny i czynny),

§  wdrożenie do stosowania prawidłowych form fleksyjnych i składniowych wypowiedzi, samodzielnego układania opowiadań, inicjowania oraz prowadzenia rozmowy.

C.   W zakresie sfery ruchowej:

§  poprawa w zakresie postawy ciała, równowagi, koordynacji oraz sprawności ruchowej,

§  usprawnienie motoryki dużej, umiejętności poruszania się, pokonywania przeszkód oraz wzmocnienie mięśni posturalnych,

§  wzrost świadomości własnego ciała, panowania nad swoim ruchem oraz jego płynnością,

§  nabycie umiejętności reagowania na muzykę poprzez aktywne i twórcze ruchy własnym ciałem lub naśladowanie,

§  lepsza orientacja przestrzenna oraz wyobraźnia kinestetyczno - wzrokowo - ruchowa,

§  zmniejszenie problemów i zaburzeń w sferze sensorycznej,

§  usprawnienie motoryki małej, umiejętności naśladowania, zdolności manualnych i grafomotorycznych.

Terapia prowadzona w ramach Programu „ Za życiem" zyskuje duże zainteresowanie rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych. W ramach Programu prowadzone są zajęcia warsztatowe  Grupy Wsparcia dla Rodziców.

                                                                                   Opracowała: M. P.

 
12019pzz033