Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zasady naboru

 



Zasady naboru

Dokumenty wymagane przy przyjęciu do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Orzeczenie diagnozujące autyzm/ zaspół Aspergera - w przypadku naboru do szkoły dla uczniów z autyzmem/ zaspołem Aspergera.

2. Podanie rodziców (powinno zawierać informację o tym czy dziecko będzie dojeżdżać do szkoły czy mieszkać w internacie) z zaznaczeniem placówki do której chcę by było skierowane.

3. Odpis arkusza ocen od klasy I przy przyjęciu do Szkoły Podstawowej.

4. Świadectwo ukończenia ostatniej klasy i szkoły.

5. Zaświadczenie o przystąpieniu odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

6. Dokumentacja medyczna: karta zdrowia, karta szczepień.

7. Numer ewidencyjny (pesel dziecka).

8. Numer ubezpieczenia.

9. Skrócony odpis aktu urodzenia.

10. Opinia wychowawcy klasy.

11. 1 zdjęcie.

           Dodatkowo przy przyjęciu do Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku   przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu.