Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Specjalistyczny punkt konsultacyjny

KONTYNUACJA PRACY SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS W I SEMESTRZE

 

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowana praca Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego SOS.

Specjaliści będą pełnili dyżury w każdą środę w godzinach 1600 - 1700 w budynku Ośrodka przy ul. J. Wybickiego 25 we Frysztaku. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt telefoniczny: 17 2777 206 (poniedziałek - piątek w godz. 800 - 1530).

Kontakt mailowy: spk.sosw@gmail.com

UDZIELANE KONSULTACJE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, rodziców, opiekunów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli instytucji „pomocowych", którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych z różnymi rodzajami niepełnosprawności i sprawiającymi trudności wychowawcze pragniemy umożliwić Państwu łatwiejszy dostęp do specjalistycznej pomocy.

Działając w duchu aktualnych standardów europejskich w sferze edukacji mamy na względzie podniesienie jakości życia i opieki nad dziećmi i młodzieżą wykazującą nieprawidłowości rozwojowe.

  Skład zespołu konsultacyjnego stanowią:

psycholodzy, logopedzi, neurologopeda, surdologopeda, surdopedagog, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, nauczyciele terapii pedagogicznej, terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuta metody NDT Bobath, doradca zawodowy.

Nasi specjaliści pomogą Państwu określić problem, wskazać jego przyczyny oraz zaproponują sposoby rozwiązania trudnej sytuacji, wskażą konkretne formy pomocy.

  Oferujemy indywidualne porady i konsultacje prowadzone przez zespół doświadczonych terapeutów w zakresie:

-  postępowania w przypadku zachowań agresywnych, lękowych i depresyjnych dzieci i młodzieży, występowania zaburzeń sfery emocjonalno - społecznej;

-  korygowania wad wymowy, terapii dotyczącej opóźnienia i zaburzeń rozwoju mowy o różnorodnej etiologii;

-  rehabilitacji ruchowej oraz korekcji wad postawy, a także diagnozy i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;

-  wskazówek odnośnie pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem oraz zespołem Aspergera, pomocy w ustalaniu szczegółowego programu terapii,

-  poradnictwa dla dzieci z wadą słuchu;

-  pomocy w sporządzaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych, doradztwa metodycznego odnośnie terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

-  pomocy w doborze optymalnych metod terapii;

-  pomocy w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

-  doradztwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

-  doradztwa w zakresie pozyskiwania pomocy opiekuńczo - wychowawczej, wsparcia socjalnego i innych sprawach formalnych.

  SKŁAD  SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS
PRZY SOSW WE FRYSZTAKU STANOWIĄ TERAPEUCI:

KOORDYNATOR ZESPOŁU SPK:

Marta Miga-Tokarska - psycholog - ukończyła studia magisterskie na UJ w Krakowie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie zdobywała jeszcze na studiach pracując w Dziale Personalnym dużej organizacji w Krakowie (diagnoza potrzeb, szkolenia pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych). Obecnie swoje kwalifikacje poszerzyła w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej (Studia podyplomowe UMCS w Lublinie). Odbyła też specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. zaburzenia lękowe), pracy z dziećmi z FAS oraz ASD (autyzm, Zespół Aspregera), a także z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, a także z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i dorosłymi. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jest Taka Sprawa"  działającego przy SOSW we Frysztaku.

TERAPEUCI:

Lidia Myćka - psycholog, posiada doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w nauce, zaburzenia intelektualne, emocjonalne, zachowania oraz molestowanymi i wykorzystywanymi seksualnie. Certyfikowany terapeuta metody Tomatisa i AAC. Wieloletni pracownik Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Przez kilka lat była członkiem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Elżbieta Gierlach - psycholog. Swoje kwalifikacje poszerzyła w zakresie diagnozy i terapiineuropsychologicznej na studiach podyplomowych UMCS w Lublinie. Doświadczenie w terapii małych dzieci zdobyła pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz w zespole wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, a także przejawiającymi inne zaburzenia (autyzm, FAS, depresja, lęki i in.). Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe i  doskonali warsztat pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Andżelina Wolan-Nieroda - fizjoterapeuta, asystent Katedry Neurologii i Spondyliatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, terapeuta NDT - Bobath, PNF, integracji sensorycznej oraz terapii manualnej. Pracuje w naszej placówce prowadząc specjalistyczne zajęcia rehabilitacji ruchowej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Przemysław Duliński - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, PNF. Zajmuje się terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitacją indywidualną, profilaktyką i korekcją wad postawy oraz innymi zaburzeniami w obrębie narządów ruchu.

Wojciech Piechowiak - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, PNF, terapii manualnej metodą Cyriax. Zajmuje się terapią dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitacją indywidualną, profilaktyką i korekcją wad postawy oraz innymi zaburzeniami w obrębie narządów ruchu. Pracowałw przychodni rehabilitacyjnej.

Maria Pająk - logopeda, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, terapeuta metodą Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, z zaburzeniami w zachowaniu oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi terapię logopedyczną m.in. metodą symultaniczno - sekwencyjną wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej.

Wicedyrektor SOSW we Frysztaku oraz ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Barbara Tarnawska-Jurasz - neurologopeda, ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II w Krośnie w ramach projektu „Dźwięki marzeń". Pracuje metodą ośrodków pracy, Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, programem „60 kroków" - do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu.

Bożena Miazga - pedagog specjalny, neurologopeda, surdologopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju mowy (afazja, zaburzenia komunikacji współwystępujące z autyzmem, niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy i inne). Certyfikowany terapeuta metody Tomatisa i AAC.

Justyna Przygoda - oligofrenopedagog, wieloletni praktyk wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Koordynator pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w SOSW. Od lat prowadzi terapię pedagogiczną dzieci autystycznych. W praktyce zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej. Entuzjastka pedagogiki leczniczej Marii Montessori z jej mottem: „Pierwszą, fundamentalną zasadą jest pomaganie życiu". Aktualnie prowadzi klasę dzieci autystycznych.

Wiesława Stadnicka-Pałys- surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zna język migowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z wadami słuchu zdobyte podczas kierowania Punktem Rehabilitacyjno - Konsultacyjnym w Krośnie. Pełniła funkcję kuratora społecznego wspomagając osoby uzależnione oraz sprawowała opiekę nad rodzinami z ograniczonymi prawami rodzicielskimi a także nieletnimi wykazującymi problemy wychowawcze i dydaktyczne lub wchodzącymi na drogę konfliktu z prawem.

Wioletta Petka-Grygiel - terapeuta terapii pedagogicznej, pedagog specjalny. W pracy zawodowej od początku związana z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z wielorakimi niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzi terapię pedagogiczną. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metody Knillów, Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. Wykorzystuje w pracy terapeutycznej elementy Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, pedagogiki zabawy i inne.

Elżbieta Szymkowicz- nauczyciel języka polskiego, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w  pracy z  dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z zaburzeniami w zachowaniu. Certyfikowany terapeuta Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Od lat prowadzi zajęcia z zakresu teatroterapii dla dzieci z problemami emocjonalnymi (nieśmiałymi , nadpobudliwymi, itp.) . Wieloletni wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Obecnie uczy języka polskiego, prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia terapii pedagogicznej.

Paweł Balicki - pedagog (specjalność pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, oligofrenopedagogika), doradca zawodowy. Od lat związany z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Psychologów PROGRES, gdzie realizuje programy edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców. Na co dzień pracuje jako wychowawca w SOSW we Frysztaku z młodzieżą w wieku dorastania.

Agnieszka Grela - absolwentka studiów magisterskich z zakresu oligofrenopedagogiki oraz  absolwentka Medycznego Studium Zawodowego na wydziale opiekunek dziecięcych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Specjalizuje się we wspomaganiu rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Ukończyła kurs 1. stopnia z zakresu komunikacji wspomagającej MAKATON. Obecnie uczy przedmiotu „Funkcjonowanie osobiste i społeczne" w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Marzena Czarnik - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, poszerzała swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Diagnozy i Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Obecnie w trakcie studiów z zakresu logopedii. Certyfikowany terapeuta Metody Dobrego Startu, Metody Knillów, komunikacji alternatywnej PECS. Wykorzystuje w pracy elementy Stosowanej Analizy Zachowania, prowadzi zajęcia z zakresu teatroterapii z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi. Pedagog specjalny z wieloletnim stażem, obecnie nauczyciel przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Z A P R A S Z A M Y wszystkich zainteresowanych, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych na bezpłatne konsultacje!