Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Aktywna tablica

PROGRAM AKTYWNA TABLICA - EDYCJA 2021

W SZOLE PODSTAWOWEJ Nr 2 SPECJALNEJ 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM

WE FRYSZTAKU

CEL UDZIAŁU W PROGRAMIE

W roku szkolnym 2021/22 nasza szkoła uczestniczy w Rządowym programie „Aktywna tablica", którego nadrzędnym celem jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w tym terapeutycznych.

 WARTOŚĆ ZADANIA

Ogółem 45 005,00 zł

Kwota wsparcia finansowego- 35 000, 00 zł

Wkład własny organu prowadzącego - 10 005,00 zł

DZIAŁANIA PODJĘTE  W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA"

Zakup sprzętu komputerowego i innych pomocy TIK

  • Interaktywna podłoga
  • Zestaw EEG Biofeedback
  • Program Talent Autyzm
  • Program Cognitomniac Autyzm
  • Tablet Apple iPAD - 3 szt.
  • Aplikacja PECS na tablet - specjalistyczne oprogramowanie do Tablet Apple iPAD - 3 szt.
  • Laptop -3 szt.

Doskonalenie nauczycieli poprzez udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 Specjalnej w SOSW we Frysztaku aktywnie uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach i konferencjach z zakresu stosowania TIK. Systematycznie i twórczo współpracowali z nauczycielami stosującymi TIK w nauczaniu. Najczęściej były to szkolenia w zakresie wykorzystania TIK w terapii, w tym jej nowoczesnych form z wykorzystaniem zestawu EEG Biofeedback oraz aplikacji PECS na tablet, którą posługują się uczniowie korzystający ze wspomagających i alternatywnych metod komunikacji. W ramach realizacji Programu przeprowadzono szereg lekcji otwartych, warsztatów i prezentacji z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, narzędzi, sprzętu i programów edukacyjnych. Nauczyciele często opracowywali, wdrażali i udostępniali różnorodne materiały edukacyjne i terapeutyczne oraz konspekty ich praktycznego wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych.

 

 

 

 

1202210aklogo1

Powołanie e-koordynatora oraz zespołu samokształceniowego

W Ośrodku został powołany e-koordynator do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK oraz Zespół do spraw technologii informacyjnej i komunikacyjnej, którego członkowie skutecznie opracowują i wdrażają nowatorskie rozwiązania metodyczne i organizacyjne z wykorzystaniem TIK. Członkowie Zespołu bardzo aktywnie włączyli się w szkolenia w ramach WDN, przeprowadzając szereg szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. wdrażania dziennika elektronicznego, prowadzenia zajęć w formie online dla uczniów, przygotowania „pokojów spotkań" z wykorzystaniem dostępnych uczniom i ich rodzicom komunikatorów elektronicznych, prezentacji efektywnych platform edukacyjnych, wykorzystania dostępnych w Placówce urządzeń, pomocy i narzędzi w procesie edukacji i terapii. Realizując zadania wynikające z Programu, przygotowano szereg prezentacji multimedialnych, nagrań i filmów instruktażowych dotyczących wykorzystania TIK w pracy zawodowej nauczycieli i codziennym funkcjonowaniu uczniów. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie w pełni wykorzystują pomoce i narzędzia zakupione w ramach Programu w zakresie dostosowanym do potrzeb i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Efekty realizacji Programu „Aktywna Tablica"

Program „Aktywna tablica" w sposób szczególny sprzyja realizacji podstawowych zadań w tym zakresie. Zakupione pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii oraz urządzenia znacząco wpłynęły na systematyczne stosowanie TIK zarówno w pracy nauczycieli jak i uczniów. Nauczanie a także prowadzenie różnorodnych terapii z zastosowaniem nowoczesnych technologii przebiega efektywnie. Stosowane programy edukacyjne sprzyjają łączeniu informacji z różnych dziedzin wiedzy, pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania i dostosować wymagania do potrzeb i możliwości uczniów. Urządzenia z pakietem rewalidacyjno-terapeutycznym dają wiele możliwości aktywizowania i skupienia uwagi uczniów. Możliwość użytkowania tych urządzeń w sposób interaktywny, łączący edukację i usprawnianie z zabawą i rozwijaniem zainteresowań sprawiają uczniom wiele radości i umożliwiają samodzielne działania edukacyjne pomimo niepełnosprawności.

Zakupione w ramach Programu i systematycznie wykorzystywane urządzenia, pomoce dydaktyczne i nowoczesne narzędzia do terapii są dla uczniów motywacją do podejmowania wysiłku intelektualnego i sprawiają, że zajęcia zarówno edukacyjne jak i terapeutyczne przebiegają w atmosferze dobrze i nowocześnie zorganizowanych stanowisk pracy.

Dla nauczycieli jest to cenna pomoc w usprawnianiu procesu edukacyjnego i rewalidacyjnego, przygotowaniu materiału oraz dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Sprzęt audiowizualny i programy multimedialne wymuszają aktywny udział podopiecznych w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności. Sprawiają, że stosowane techniki stają się skuteczne, a terapia przebiega w atmosferze dobrze zorganizowanej zabawy.

Powszechna dostępność do technologii informacyjnej i komunikacyjnej umożliwia lepsze przygotowanie uczniów do pełnienia adekwatnych do potrzeb i możliwości ról społecznych

 Podopieczni Szkoły Podstawowej uczą się kompetencji niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych, z zastosowaniem wszechobecnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 klknij w logo projektu

202210at2