Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna na rok  szkolny 2016/2017

Ośrodek nasz prowadzi w bieżącym roku szkolnym zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno - wychowawcze na następujących szczeblach:

I. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci wykazujących rozmaite zaburzenia rozwoju, w tym zaburzenia sprzężone - od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

II. Przedszkole Specjalne - nauczanie przedszkolne dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 3 do 9 r.ż.
Uwaga: dzieci są objęte w ramach pobytu w przedszkolu specjalistycznymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

III. Szkoła Podstawowa Specjalna:

  • klasa dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi w normie intelektualnej,
  • klasy I-VI - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym ze sprzężeniami,
  • klasy I-VI - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

IV. Gimnazjum Specjalne:

klasy I- III - dla wychowanków z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,

klasy I- III - dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

V. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - kształcąca w zawodach: kucharz, ślusarz, cukiernik, stolarz. Kształcenie trwa 3 lata.

VI. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - kształcąca młodzież  niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie trwa w niej trzy lata.

Wychowankowie naszego Ośrodka objęci są na terenie placówki szeroką gamą zajęć rewalidacyjnych, jak zajęcia: logopedyczne, psychologiczne, psychoedukacyjne, fizjoterapeutyczne, integracji sensorycznej.

Prowadzimy dla naszych podopiecznych różne dodatkowe formy terapii, m.in.: terapię Bofeedback, metodą Tomatisa, arteterapię, dogoterapię, infoterapię, agroterapię, ergoterapię, muzykoterapię itp.

Ponadto na terenie placówki prowadzone są różnorodne kółka zainteresowań, jak np.:  tańca ludowego, kółko rowerowe, szachowe, origami, tenisa stołowego, sportowe, kółko ekologiczne, komputerowe itd., które pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży zgodnie z osobistymi predyspozycjami i preferencjami.

Na każdym etapie edukacyjnym kształcenie może być przedłużone o 1 rok.
Wychowanek może uczyć się w placówce do 24 roku życia.