Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Oferta edukacyjna

 

 

Oferta edukacyjna na rok  szkolny 2023/2024

 Logo SOSW Frysztak

W kolejnym roku szkolnym Ośrodek nasz prowadzić będzie zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno - wychowawcze na następujących szczeblach:

I. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci wykazujących rozmaite zaburzenia rozwoju, w tym zaburzenia sprzężone - od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Warunkiem zakwalifikowania dziecka na zajęcia jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

II. Przedszkole Specjalne - nauczanie przedszkolne dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 3 r. ż. (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach od 2,5 r. ż.) do 9 r.ż.
Uwaga: dzieci są objęte w ramach pobytu w przedszkolu specjalistycznymi zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

III. Szkoła Podstawowa Specjalna (klasy I - VIII).
W bieżącym roku szkolnym w ramach szkoły podstawowej funkcjonują klasy od I do VIII.

 • klasa dla dzieci z zaburzeniami autystycznymi w normie intelektualnej,
 • klasy I-VIII - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym ze sprzężeniami,
 • klasy I-VIII - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

IV. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz młodzieży w normie intelektualnej z autyzmem lub Zespołem Aspergera. Kształcenie trwa 3 lata.
W ramach szkoły branżowej w bieżącym roku szkolnym funkcjonują:
→ klasa I Branżowa Szkoła Specjalna - kształcąca w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy stolarza
→ klasa II 
Branżowa Szkoła Specjalna - kształcąca w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy stolarza

→ klasy III Branżowa Szkoła Specjalna - kształcąca w zawodach: cukiernik, stolarz

V. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy - kształcąca młodzież  niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz młodzież w normie intelektualnej z autyzmem lub Zespołem Aspergera. Kształcenie trwa w niej trzy lata.

Wychowankowie naszego Ośrodka objęci są na terenie placówki szeroką gamą zajęć rewalidacyjnych. Są to zajęcia:

 • terapii pedagogicznej,
 • metodą Tomatisa,
 • EEG Biofeedback,
 • logopedyczne,
 • socjoterapia,
 • rozwijające umiejętności społeczne,
 • rozwijające umiejętności komunikacyjne,
 • zajęcia psychostymulujące rozwój ucznia,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • integracji sensorycznej,
 • muzykoterapii,
 • ergoterapii,
 • agroterapii,
 • dogoterapii,
 • arteterapii,i
 • terapii psychologicznej,
 • zajęcia z pedagogiem.

Ponadto na terenie placówki prowadzone są liczne kółka zainteresowań obejmujące różnorodne obszary działalności:

 • tańca ludowego,
 • ekologiczne,
 • sportowe,
 • origami,
 • rowerowe,
 • szachowe,
 • turystyczno - fotograficzne,
 • filmowe,
 • kulturystyczne.

Dzięki udziałowi w poszczególnych sekcjach wychowankowie mają możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań dzieci i młodzieży zgodnie z osobistymi predyspozycjami i preferencjami.

Na każdym etapie edukacyjnym kształcenie może być przedłużone o 2 lata.
Wychowanek może uczyć się w placówce do końca roku szkolnego, w którym kończy 24 rok życia.