Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok szkolny 2020-2021

PILOTAŻOWY PROGRAM „REHABILITACJA 25 PLUS"

ROK SZKOLNY 2020/2021

Program w całości realizowany jest ze środków PFRON

 

W  ramach działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku  realizowany jest  pilotażowy Program „Rehabilitacja 25 plus". W okresie od września 2020 do czerwca 2021 zajęciami objętych jest  2  absolwentów tutejszej  placówki.

Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozyskaliśmy środki finansowe na realizację tego Programu.

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"?

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami programu realizowanego w naszym Ośrodku są niezatrudnione osoby niepełnosprawne, będące absolwentami Szkoły Specjalnej Przysposabiającej  do Pracy  w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Czym zajmujemy się  w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"?

Usługi świadczone w  ramach Programu to kompleksowa pomoc uczestnikom programu w zakresie usamodzielniania,  uspołeczniania i  terapii  oraz utrwalania umiejętności nabytych w toku nauki szkolnej. Wszystkie zajęcia prowadzone są na terenie  SOSW we Frysztaku przez wykwalifikowaną kadrę Ośrodka. Beneficjenci mają możliwość korzystania z bogatej oferty sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych.  Formy wsparcia dotyczą następujących obszarów:

OBSZAR WSPARCIA

OPIS  WSPIERANIA

Terapia zajęciowa

Zajęcia stanowią formę rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, polegającą na angażowaniu uczestników w różne rodzaje i formy aktywności życiowej oraz odpowiednim do potrzeb kształtowaniu warunków otoczenia materialnego i społecznego. Zajęcia prowadzą osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie. Pracownia do prowadzenia zajęć i jej wyposażenie gwarantują właściwy ich poziom. Kluczowe jest  uwzględnienie perspektywy uczestnika czyli jego możliwości i potrzeb, co potrafi zrobić i co chce robić.

Zajęcia usprawniające

i wspierające ruchowo

Rehabilitacja ruchowa jest bardzo ważnym ogniwem we wspomaganiu osób niepełnosprawnych. Zajęcia dopasowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Ich celem jest  uzyskanie możliwie najwyższej samodzielności przez osobę niepełnosprawną. W czasie ćwiczeń usprawniających i wspierających ruchowo w  znanym, najbliższym otoczeniu absolwent czyje się bezpiecznie. Jedną z form jest rehabilitacja czyli ukierunkowane, celowe i systematyczne ćwiczenia danej grupy mięśni na specjalnie do tego celu przystosowanych przyrządach. Osoby z dysfunkcjami rozwojowymi mają słabą świadomość siebie, swojego ciała. Celem zajęć usprawniających i wspierających ruchowo jest utrzymanie dotychczasowych efektów rehabilitacji prowadzonej w szkole oraz zwiększanie możliwości ruchowych i samodzielności osób niepełnosprawnych.

Zajęcia terapeutyczne: logopedyczne

Zajęcia terapeutyczne mają  na celu rozwijanie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Odbywać się będą w gabinetach specjalistycznych przy użyciu sprzętu i nowoczesnych metod pracy.

Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego

Zajęcia mają   na celu poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, a także radzenie sobie z emocjami.

W programie znajdują  się także sposoby załatwiania spraw w urzędach i instytucjach.

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne

W zakresie tych usług jest  świadczona pomoc w czynnościach samoobsługowych: przygotowywanie prostych posiłków, toaleta, przemieszczanie się w budynku, a także promowanie zdrowego stylu życia.

Działania aktywizujące zawodowo

Działania aktywizujące zawodowo są  prowadzone nie tylko na terenie SOSW we Frysztaku ale także w środowisku lokalnym. Jedną z form realizacji tych zajęć są wycieczki do instytucji i miejsc, w których uczestnicy mogą  w przyszłości uzyskać zajęcie. Aktywizacja ma na celu ograniczyć marginalizację osób z dysfunkcjami, wsparcie społeczne, uświadamianie, że uczestnicy są w pełni wartościowymi członkami społeczności.

W ramach wsparcia uczestnicy korzystają z finansowanego ze środków Programu dowozu na zajęcia oraz wyżywienia.

Realizując zajęcia programowe uczestnicy mogą kontynuować wcześniej nawiązane oraz inicjować nowe kontakty i relacje zarówno z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi.

Możliwość kontunuowania różnych form usprawniania w środowisku edukacyjnym i terapeutycznym, które beneficjenci bardzo dobrze znają  sprawia, że czują  się tu dobrze, bezpiecznie i mogą z pasją realizować swoje przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku ludzi pełnosprawnych.

Kliknij na zdjęcie żeby zobaczyć więcej!
7pr25p2020