Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO" informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku, ul. J. Wybickiego 25, 38-130 Frysztak, tel. 17 - 27 77 206, e-mail: sosw.frysztak@gmail.com  strona internetowa: www.sosw-frysztak.strzyzowski.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Ewa Gawron, kontakt: na adres e-mail merit.inspektor.rodo@gmail.com

Celem przetwarzania danych jest:

 • Realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Celów statutowych jednostki.
 • Promocji jednostki.
 • Promocji czytelnictwa/nauki.
 • Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody lub przepisów obwiązującego prawa.
 • Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w jednostce.

 

Ponadto informuję, że:

 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie wyrażonej (dotyczy tylko danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • Dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.