Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podstawa programowa składa się z dwóch elementów. Polega na kształceniu ogólnym, w ramach którego uczniowie utrwalają i poszerzają zakres dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności oraz na przysposobieniu do pracy, czyli kształtowaniu właściwych postaw wobec pracy. Głównym celem kształcenia jest przygotowanie młodzieży do pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego i aktywnego, dorosłego życia i pracy w warunkach chronionych.

201712sspdp22
1201712sspdp22
2201712sspdp22

Kształcenie w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych możliwości uczniów. Uczniowie uczestniczą w wielu ciekawych zajęciach edukacyjnych, które w połączeniu z realizacją Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych przyczyniają się do wychwytywania osobistych uzdolnień i upodobań, prowadząc do maksymalnego rozwijania ich potencjału.

Realizacja powyższych celów odbywa się w oparciu o szereg zajęć, do których należą:

  • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego ispołecznego,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
  • zajęcia kształtujące kreatywność muzyczną, informatyczną i plastyczną,
  • zajęcia przysposabiające do pracy,
  • trening umiejętności prospołecznych,
  • zajęcia rewalidacyjne.
3201712sspdp22
6201712sspdp22
8201712sspdp22

W naszym Ośrodku utworzone zostały trzy oddziały SSPdP. Pierwszy w większości stanowią uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zaś drugi osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zakres zdobywanej wiedzy i umiejętności w każdym z oddziałów nieco się różni.

Uczniowie sprawni ruchowo uczą się  wykonywania drobnych napraw stolarskich, a także pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych. Podczas tych zajęć zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową skupiają się głównie na podniesieniu poczucia własnej wartości, akceptacji niepełnosprawności, określaniu swoich zdolności i ograniczeń, uświadomieniu sobie własnych zainteresowań, nabywaniu kompetencji społecznych, umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób aktywny, a także na nauce planowania drogi zawodowej w oparciu o znajomość rynku pracy i możliwości zatrudnienia, zapoznanie z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu pracy oraz poznanie samego siebie.

4201712sspdp22
5201712sspdp22
7201712sspdp22

Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach gospodarstwa domowego. W przystosowanej pracowni nabywają podstawowe umiejętności samoobsługowe, niezbędne w codziennym życiu i uczą się szeregu czynności potrzebnych przy przygotowywaniu posiłków. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi. W pracy uczą się wykorzystywania urządzeń AGD takich jak: roboty kuchenne, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, piecyki elektryczne. Osoby obsługujące te urządzenia czują się docenione i bardzo dumne  z możliwości użytkowania sprzętu. Poza obsługą maszyn, wymagana jest także ostrożność i odpowiedzialność za siebie i innych kolegów oraz za wykonywaną czynność. Wychowankowie uczą się nakrywania stołów oraz zachowania się przy stole. Układają odpowiednią ilość zastawy do ilości uczestników siedzących przy jednym stoliku. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców, a także zasady zdrowego żywienia. Po zakończonej pracy wykonują czynności porządkowe związane z myciem i wyparzaniem naczyń, sprzątaniem swoich stanowisk pracy oraz całej pracowni.

9201712sspdp22
11201712sspdp22
12201712sspdp22

Na zajęciach ze sztuki użytkowej i rękodzieła uczniowie uczą się jak z prostych materiałów wyczarować coś rewelacyjnego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową w ramach tych zajęć przede wszystkim doskonalą swoją sprawność manualną i otrzymują zadania możliwe do zrealizowania. Efekty pracy i wytwory często wystawiane są na organizowanych w szkole i poza nią konkursach, a także służą do organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

Uczniowie pod opieką nauczyciela często odwiedzają miejsca użyteczności publicznej takie jak: poczta, apteka, sklepy i urzędy. Uczestniczą też w wielu wycieczkach. Miejsca, do których udajemy się, są wybierane pod kątem przydatności przekazywanych wartości edukacyjnych czy estetycznych. Dbamy także o to, by były przyjazne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, aby każdy z podopiecznych mógł uczestniczyć we wspólnych wyjazdach.

13201712sspdp22
14201712sspdp22
15201712sspdp22

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy wydłuża obecność uczniów w systemie edukacyjnym nawet do 23. roku życia, co przyczynia się do poprawienia jakości ich życia. Wykształcenie absolwentów SSPdP może okazać się wartościowe dzięki temu, że jako osoby niewykwalifikowane w kierunku wykonywania konkretnego zawodu, mają większy wachlarz możliwości zatrudnienia przy wykonywaniu licznych prac pomocniczych.

(Opr. M.S, M. T. L., Ł.D.)