Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajećia rewalidacyjne cz. 1

Zajęcia rewalidacyjne

Logopedia - zajęcia doskonalą układ oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny, wzbogacają zasób słownictwa czynnego i biernego, rozwijają mowę narracyjną i dialogową. Ponadto podczas zajęć doskonali się technikę czytania i pisania, utrwala prawidłową realizacje głosek. W przypadku braku, bądź niedostatecznie wykształconej mowy, logopeda we współpracy ze specjalistami oraz rodzicami wprowadza komunikację alternatywną. Metody i techniki pracy wykorzystywane podczas zajęć logopedycznych to między innymi masaż logopedyczny, zabiegi elektrostymulacji.

logopedia 1

 

logopedia 3

Zajęcia psychologiczne - polegają na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, percepcyjnych, emocjonalnych oraz interpersonalnych. Podczas zajęć z psychologiem realizowane są ćwiczenia z zakresu: stymulowania rozwoju poznawczego, usprawniania komunikacji, wspierania rozwoju społecznego i emocjonalnego, eliminowania zachowań niepożądanych oraz rozwijania zachowań akceptowalnych społecznie.

psychologiczne 1

psychologiczne 2

psychologiczne 3

Zajęcia psychostymulujące - wpływają na usprawnianie funkcji poznawczych takich jak: myślenie, uwaga, koncentracja, pamięć, percepcja. Pozwalają budować poczucie sprawczości oraz tożsamości, bazują na systemie oraz gospodarce żetonowej.

 

psychostymulujace 1

 

Pedagoterapia - jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym. Pedagoterapia ma na celu przywracanie powodzenia edukacyjnego poprzez reedukację i stanowi specjalną interwencję pedagogiczną, zmierzającą do przywrócenia określonych norm społecznych i cech zachowania edukacyjnego. 

2023pedagoterapia

2023pedagoterapia1

2023pedagoterapia2

Terapia behawioralna - (Stosowana Analiza Zachowania) to dziedzina naukowa, która umożliwia rozumienie zachowania w różnych sytuacjach. Wykorzystuje wieloletnie doświadczenia, liczne badania, teorie naukowe dotyczące zachowania człowieka. Głównym celem stosowanej analizy zachowania jest uczenie nowych umiejętności, redukowanie zachowań trudnych oraz generalizacja nabytych umiejętności na inne osoby, miejsca, sytuacje. SAZ nie musi dotyczyć wyłącznie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  znajduje zastosowanie w większości dziedzin życia codziennego i praktyce klinicznej.

 

 

 

Biofeedback (biologiczne sprzężenie zwrotne) to nieinwazyjna metoda terapii polegająca na monitorowaniu przez specjalne urządzenie zmian fizjologicznych organizmu. Ma na celu lepsze rozpoznawanie wpływu myśli i uczuć na fizjologię, dzięki czemu pacjent może nauczyć się kontrolować te funkcje organizmu, nad którymi w normalnych warunkach nie może panować (fale mózgowe czy napięcie mięśni). Biofeedback jest wykorzystywany w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczk, zaburzeniami autystycznymi czy niską odpornością na stres.

biofeedback 1

biofeedbeck 2

bioofeedback 3

Terapia Metodą Tomatisa - metoda ta, ma na celu kształtowanie umiejętności aktywnego i świadomego słuchania, co w efekcie poprawia funkcjonowanie w wielu różnorodnych sferach życia. Oddziałuje na plastyczność połączeń nerwowych, odpowiedzialnych za dekodowanie i analizę dźwięków, a także na koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową, czyli procesów, od których zależy sprawne nabywanie różnorodnych umiejętności szkolnych.
Trening słuchowy ma na celu skrócenie czasu analizy informacji dźwiękowej w wyniku czego znacznie poprawia się pamięć, koncentracja i uwaga, a co za tym idzie -zdolność efektywnego uczenia się.

 

 

 

Terapia pedagogiczna - terapia pedagogiczna to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub wyrównawcze. Obejmują one szereg specjalistycznych i długofalowych oddziaływań na dziecko, które przejawia różnego rodzaju nieprawidłowości w radzeniu sobie z nauką.

tp 1

tp 2

tp 3

Rehabilitacja ruchowa - to szereg oddziaływań stymulujących, prowadzonych w formie zabaw, ćwiczeń, gier ruchowych. Mają one na celu wyrównanie lub zmniejszenie zaburzeń uwarunkowanych uszkodzeniem OUN, minimalizowanie trudności rozwojowych u dzieci, wspomaganie ich rozwoju psychomotorycznego, korygowanie ewentualnych zaburzeń w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Terapeuci pracują m.in. Metodą Vojty, Metodą NDT Bobath.

rehabilitacja 3

rehabilitacja 1

rehabilitacja 2

Integracja sensoryczna - zajęcia opierają się na pracy nad zmysłami: dotyk, równowaga (układ przedsionkowy), propriocepcja, wzrok, węch, smak. Terapia ta polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia.

si 1

si 2

si 3