Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Plan pracy Samorządu

Plan pracy Samorządu Wychowanków SOSW we Frysztaku

na rok szk. 2020/2021

Zadania

Sposób realizacji

Organizacja pracy Samorządu

1)Wybór przedstawicieli do pracy w Samorządzie Ośrodka

-          przewodniczącego

-          zastępcy

-          przewodniczących klas - grup.

2)Przydzielenie zadań do wykonania.

3)Organizowanie spotkań Zarządu Samorządu.

4)Aktualizacja gazetki Samorządu - informowanie o bieżących Wydarzeniach.

Wrażliwość na trudne czasy COVID-19

- organizowanie spotkań, apeli  dotyczących zasad funkcjonowania w dobie koronawirusa.  

Aktywne uczestnictwo w życiu Ośrodka,

1)Organizowanie apeli w szkole i w internacie wg planu.

Współodpowiedzialność za ład i porządek

1)Zorganizowanie konkursu czystości sypialń.

2)Powołanie komisji oceniającej wygląd pomieszczeń.

3)Zorganizowanie konkursu na najładniejszą salę sypialnianą.

pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego

1)Przygotowanie oprawy  imprez i uroczystości.

2)Organizowanie dyskotek i spotkań przy muzyce

3)Organizacja projekcji bajek wideo dla młodszych dzieci oraz filmów dla młodzieży.

4) Organizowanie gier szachowych

5) Organizowanie rajdów pieszych, rowerowych, spacerów.

6)Czytanie bajek na dobranoc.

7) Organizowanie zajęć na siłowni

 

Tworzenie ceremoniału szkolnego

 

1) Pasowanie na Wychowanka- uroczyste ślubowanie nowych wychowanków.

2) Pomoc w przygotowaniu upominków dla nowych wychowanków.

3) Pomoc w zorganizowaniu spotkania

 Samopomoc koleżeńska

Udzielanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej młodszym i mniej sprawnym wychowankom.

Integracja ze środowiskiem

1)Pomoc osobom starszym i samotnym z gminy Frysztak

2)Udział w imprezach kulturalnych organizowanych na terenie Gminy przez GOK, GOSiR, Bibliotekę Publiczną.

Integracja społeczności ośrodkowej,

Kształtowanie postaw społecznych.

Wyzwalanie inicjatyw

i pomysłowości uczniów.

Uwrażliwienie na potrzebę niesienia pomocy innym.

Zorganizowanie i udział w akcjach charytatywnych:

- „Zakręcona nakrętka, zbieranie plastikowych nakrętek",

 - Zbieranie zużytych telefonów komórkowych w ramach Akcji Ekoszkoły.

Działalność Koła Caritas

- Współpraca z wolontariatem

- Realizacja programu

formacyjno - wychowawczego,

- Wypracowanie aktywnej postawy wobec problemów, potrzeb i krzywd innych ludzi. 

Wolontariat nauczycieli i wychowawców

- Koordynowanie prac wolontariatu uczniowskiego

- Diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie indywidualnej pomocy

Sporządzili opiekunowie Samorządu:

mgr Andrzej Kubiak

mgr Mirosław Wójcik