Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Skład zespołu

 

202210pkso1

 

 

 

 

KONTYNUACJA PRACY SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS

SKŁAD  SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS PRZY SOSW WE FRYSZTAKU STANOWIĄ TERAPEUCI:

KOORDYNATOR ZESPOŁU SPK:

Lidia Myćka - psycholog, posiada doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w nauce, zaburzenia intelektualne, emocjonalne, zachowania oraz molestowanymi i wykorzystywanymi seksualnie. Certyfikowany terapeuta metody Tomatisa i AAC. Wieloletni pracownik Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Przez kilka lat była członkiem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

TERAPEUCI:

Elżbieta Gierlach - Elżbieta Gierlach - psycholog. Posiada kwalifikacje w zakresie diagnozy i  terapii neuropsychologicznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania na SWPS oraz z oligofrenopedagogiki. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, a także przejawiającymi takie zaburzenia jak: autyzm, FAS, depresja, lęki i in. Aktualnie jest w trakcie szkolenia z zakresy psychoterapii Gestalt. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również psychoterapia Integratywna oraz praca z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością.

Andżelina Wolan-Nieroda - fizjoterapeuta, asystent Katedry Neurologii i Spondyliatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, terapeuta NDT - Bobath, PNF, integracji sensorycznej oraz terapii manualnej. Pracuje w naszej placówce prowadząc specjalistyczne zajęcia rehabilitacji ruchowej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

Przemysław Duliński - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, PNF. Zajmuje się terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitacją indywidualną, profilaktyką i korekcją wad postawy oraz innymi zaburzeniami w obrębie narządów ruchu.

Wojciech Piechowiak - Absolwent Wydziału Medycznego na  kierunku Fizjoterapia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplomowany terapeuta metody Vojty. Międzynarodowy terapeuta OMI (Orthopaedic Medicine International). Terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej, Terapeuta PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation). Ponadto ukończył kursy takie jak: Terapia manualna u dzieci, Masaż tkanek głębokich, PNF w skoliozach, Taping rehabilitacyjny, Monachijska Diagnostyka Funkcjonalna, Karty Oceny Rozwoju  Psychoruchowego.

Maria Pająk - logopeda, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, terapeuta metodą Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, z zaburzeniami w zachowaniu oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi terapię logopedyczną m.in. metodą symultaniczno - sekwencyjną wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej.

Wicedyrektor SOSW we Frysztaku oraz ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Barbara Tarnawska-Jurasz - neurologopeda, ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II w Krośnie w ramach projektu „Dźwięki marzeń". Pracuje metodą ośrodków pracy, Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, programem „60 kroków" - do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu.

Justyna Przygoda - oligofrenopedagog, wieloletni praktyk wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Od lat prowadzi terapię pedagogiczną dzieci autystycznych. W praktyce zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej. Entuzjastka pedagogiki leczniczej Marii Montessori z jej mottem: „Pierwszą, fundamentalną zasadą jest pomaganie życiu". Aktualnie prowadzi klasę dzieci autystycznych.

Wiesława Stadnicka - Pałys - surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zna język migowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z wadami słuchu zdobyte podczas kierowania Punktem Rehabilitacyjno - Konsultacyjnym w Krośnie. Pełniła funkcję kuratora społecznego wspomagając osoby uzależnione oraz sprawowała opiekę nad rodzinami z ograniczonymi prawami rodzicielskimi a także nieletnimi wykazującymi problemy wychowawcze i dydaktyczne lub wchodzącymi na drogę konfliktu z prawem.

Wioletta Petka-Grygiel - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta terapii pedagogicznej, pedagog specjalny. W pracy zawodowej od początku związana z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzi terapię pedagogiczną. Ukończyła szereg szkoleń związanych z diagnozą i terapią dzieci, między innymi : Terapia ręki, Metoda Dobrego Startu, Metoda M i Ch Knillów, Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne, Edukacja matematyczna dzieci według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej, Profil Psychoedukacyjny PEP-R - Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju. Wykorzystuje w pracy terapeutycznej elementy Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z dziećmi z autyzmem. Od kilku lat prowadzi  Trening Umiejętności Społecznych dla  dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej. Bardzo lubi pracę z małymi dziećmi, która wymaga kreatywności i cierpliwości, a w zamian daje dużo szczerej radości.

Elżbieta Szymkowicz - nauczyciel języka polskiego, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w  pracy z  dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z zaburzeniami w zachowaniu. Certyfikowany terapeuta Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Od lat prowadzi zajęcia z zakresu teatroterapii dla dzieci z problemami emocjonalnymi (nieśmiałymi , nadpobudliwymi, itp.) . Wieloletni wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Obecnie uczy języka polskiego, prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia terapii pedagogicznej.

Paweł Balicki - oligofrenopedagog, doradca zawodowy, terapeuta behawioralny. Od lat związany z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Psychologów PROGRES, gdzie realizuje programy edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców. Na co dzień pracuje jako wychowawca w SOSW we Frysztaku z młodzieżą w wieku dorastania.

Agnieszka Grela - absolwentka studiów magisterskich z zakresu oligofrenopedagogiki oraz absolwentka Medycznego Studium Zawodowego na wydziale opiekunek dziecięcych. Ukończyła studia podyplomowe „Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych". Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Specjalizuje się we wspomaganiu rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Ukończyła kurs 1 stopnia z zakresu komunikacji wspomagającej MAKATON oraz 1 i 2 stopień komunikacji alternatywnej PECS. W praktyce zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej. Obecnie uczy w Oddziale Edukacyjno - Terapeutycznym.

Marzena Czarnik - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, poszerzała swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Diagnozy i Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Obecnie w trakcie studiów z zakresu logopedii. Certyfikowany terapeuta Metody Dobrego Startu, Metody Knillów, komunikacji alternatywnej PECS. Wykorzystuje w pracy elementy Stosowanej Analizy Zachowania, prowadzi zajęcia z zakresu teatroterapii z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi. Pedagog specjalny z wieloletnim stażem, obecnie nauczyciel przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Anna Wójcik - psycholog pracujący w nurcie behawioralnym i poznawczo- behawioralnym. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ponadto szereg szkoleń i kursów w zakresie diagnozy i terapii dzieci, których rozwój nie przebiega prawidłowo. Posiada doświadczenie w obszarze diagnozy i terapii dzieci z trudnościami w rozwoju, w tym w przesiewowej ocenie rozwoju niemowląt. Obecnie w trakcie procesu certyfikacji z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w strukturach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Sabina Słowik - absolwentka logopedii z audiologią na UMCS w Lublinie, słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu surdologopedii. Prowadzi zajęcia logopedyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi i  młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Systematycznie poszerza swoje kompetencje zawodowe oraz doskonali swój warsztat pracy.

Sebastian Romaniak - fizjoterapeuta, diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej.     Posiada kwalifikacje do prowadzenia procesu rehabilitacji metodą Terapii bazalnej oraz Kinesiotapingu. Zajmuje się terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.