Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Skład zespołu

 

 

KONTYNUACJA PRACY SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS

Utropstegn

SKŁAD  SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS PRZY SOSW WE FRYSZTAKU STANOWIĄ TERAPEUCI:

 

KOORDYNATOR ZESPOŁU SPK:

Marta Miga-Tokarska - psycholog - ukończyła studia magisterskie na UJ w Krakowie. Swoje pierwsze kroki w zawodzie zdobywała jeszcze na studiach pracując w Dziale Personalnym dużej organizacji w Krakowie (diagnoza potrzeb, szkolenia pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych). Obecnie swoje kwalifikacje poszerzyła w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej (Studia podyplomowe UMCS w Lublinie). Odbyła też specjalistyczne kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (m.in. zaburzenia lękowe), pracy z dziećmi z FAS oraz ASD (autyzm, Zespół Aspregera), a także z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego. Posiada doświadczenie w zakresie pracy z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, a także z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i dorosłymi. Od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jest Taka Sprawa" działającego przy SOSW we Frysztaku.

 

TERAPEUCI:

Lidia Myćka - psycholog, posiada doświadczenie i kwalifikacje do pracy z dziećmi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w nauce, zaburzenia intelektualne, emocjonalne, zachowania oraz molestowanymi i wykorzystywanymi seksualnie. Certyfikowany terapeuta metody Tomatisa i AAC. Wieloletni pracownik Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego, posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi. Przez kilka lat była członkiem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Elżbieta Gierlach - psycholog. Swoje kwalifikacje poszerzyła w zakresie diagnozy i terapiineuropsychologicznej na studiach podyplomowych UMCS w Lublinie. Doświadczenie w terapii małych dzieci zdobyła pracując w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz w zespole wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. W codziennej pracy zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej, a także przejawiającymi inne zaburzenia (autyzm, FAS, depresja, lęki i in.). Stale poszerza swoje kompetencje zawodowe i  doskonali warsztat pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia ze spektrum autyzmu.

 

Andżelina Wolan-Nieroda - fizjoterapeuta, asystent Katedry Neurologii i Spondyliatrii Uniwersytetu Rzeszowskiego, terapeuta NDT - Bobath, PNF, integracji sensorycznej oraz terapii manualnej. Pracuje w naszej placówce prowadząc specjalistyczne zajęcia rehabilitacji ruchowej w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju oraz z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie.

 

Przemysław Duliński - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, PNF. Zajmuje się terapią w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitacją indywidualną, profilaktyką i korekcją wad postawy oraz innymi zaburzeniami w obrębie narządów ruchu.

 

Wojciech Piechowiak - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, PNF, terapii manualnej metodą Cyriax. Zajmuje się terapią dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, rehabilitacją indywidualną, profilaktyką i korekcją wad postawy oraz innymi zaburzeniami w obrębie narządów ruchu. Pracowałw przychodni rehabilitacyjnej.

 

Maria Pająk - logopeda, pedagog specjalny w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, terapeuta metodą Biofeedback. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo, z zaburzeniami w zachowaniu oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi terapię logopedyczną m.in. metodą symultaniczno - sekwencyjną wczesnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej.

Wicedyrektor SOSW we Frysztaku oraz ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

 

Barbara Tarnawska-Jurasz - neurologopeda, ekspert z listy MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo. Prowadzi terapię logopedyczną dzieci z wadą słuchu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Pawła II w Krośnie w ramach projektu „Dźwięki marzeń". Pracuje metodą ośrodków pracy, Metodą Dobrego Startu M. Bogdanowicz, programem „60 kroków" - do oceny i terapii dzieci z wadą słuchu.

 

Justyna Przygoda - oligofrenopedagog, wieloletni praktyk wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Koordynator pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w SOSW. Od lat prowadzi terapię pedagogiczną dzieci autystycznych. W praktyce zawodowej wykorzystuje elementy terapii behawioralnej. Entuzjastka pedagogiki leczniczej Marii Montessori z jej mottem: „Pierwszą, fundamentalną zasadą jest pomaganie życiu". Aktualnie prowadzi klasę dzieci autystycznych.

 

Wiesława Stadnicka-Pałys- surdopedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zna język migowy. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z wadami słuchu zdobyte podczas kierowania Punktem Rehabilitacyjno - Konsultacyjnym w Krośnie. Pełniła funkcję kuratora społecznego wspomagając osoby uzależnione oraz sprawowała opiekę nad rodzinami z ograniczonymi prawami rodzicielskimi a także nieletnimi wykazującymi problemy wychowawcze i dydaktyczne lub wchodzącymi na drogę konfliktu z prawem.

 

Wioletta Petka-Grygiel - terapeuta terapii pedagogicznej, pedagog specjalny. W pracy zawodowej od początku związana z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z wielorakimi niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, prowadzi terapię pedagogiczną. Jest certyfikowanym terapeutą Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Metody Knillów, Metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne. Wykorzystuje w pracy terapeutycznej elementy Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, pedagogiki zabawy i inne.

 

Elżbieta Szymkowicz- nauczyciel języka polskiego, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w  pracy z  dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie oraz z zaburzeniami w zachowaniu. Certyfikowany terapeuta Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Od lat prowadzi zajęcia z zakresu teatroterapii dla dzieci z problemami emocjonalnymi (nieśmiałymi , nadpobudliwymi, itp.) . Wieloletni wychowawca młodzieży gimnazjalnej. Obecnie uczy języka polskiego, prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia terapii pedagogicznej.

 

Paweł Balicki - pedagog (specjalność pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, oligofrenopedagogika), doradca zawodowy. Od lat związany z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Psychologów PROGRES, gdzie realizuje programy edukacyjne, profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz treningi umiejętności wychowawczych dla rodziców. Na co dzień pracuje jako wychowawca w SOSW we Frysztaku z młodzieżą w wieku dorastania.

 

Agnieszka Grela - absolwentka studiów magisterskich z zakresu oligofrenopedagogiki oraz  absolwentka Medycznego Studium Zawodowego na wydziale opiekunek dziecięcych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy opiekuńczo - wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie. Specjalizuje się we wspomaganiu rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Ukończyła kurs 1. stopnia z zakresu komunikacji wspomagającej MAKATON. Obecnie uczy przedmiotu „Funkcjonowanie osobiste i społeczne" w Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy.

 

Marzena Czarnik - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, poszerzała swoje kompetencje zawodowe na studiach podyplomowych z zakresu: Diagnozy i Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej, Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Obecnie w trakcie studiów z zakresu logopedii. Certyfikowany terapeuta Metody Dobrego Startu, Metody Knillów, komunikacji alternatywnej PECS. Wykorzystuje w pracy elementy Stosowanej Analizy Zachowania, prowadzi zajęcia z zakresu teatroterapii z dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi. Pedagog specjalny z wieloletnim stażem, obecnie nauczyciel przedszkola dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Anna Wójcik - psycholog pracujący w nurcie behawioralnym i poznawczo- behawioralnym. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia, ze specjalnością psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii. Ponadto studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia, oligofrenopedagogiki, kurs kwalifikacyjny z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, szkolenie 1 i 2 stopień PECS, kursy i szkolenia dotyczące oceny neurorozwojowej dziecka, którego rozwój nie przekracza 1- go roku życia. Posiada doświadczenie w obszarze diagnozy i terapii dzieci o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, w tym w przesiewowej ocenie rozwoju niemowląt. Obecnie w systemie kształcenia zwanym Polską Licencją Terapeuty Behawioralnego (szkolenia specjalizacyjne, staże zawodowe w ośrodku terapii behawioralnej), obligującym do pracy terapeutycznej pod kierunkiem doświadczonego superwizora. W swojej pracy i w życiu kieruje się mottem: „Musisz wziąć odpowiedzialność za siebie. Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku albo tego skąd wieje wiatr, ale możesz zmienić siebie” (Jim Rohn).