Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok szkolny 2021-2022

II EDYCJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „REHABILITACJA 25 PLUS"

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM

WE FRYSZTAKU

ROK SZKOLNY 2021/2022

Program w całości realizowany jest ze środków PFRON

Rok szkolny 2021/2022 to drugi rok realizacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku Programu „Rehabilitacja 25 plus". W okresie od września 2021 do czerwca 2022 zajęciami objętych jest 6 absolwentów tutejszej Placówki.

Zamierzenia programu "Rehabilitacja 25 plus"?

Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest wieloaspektowe wsparcie absolwentów tutejszej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w możliwie najpełniejszym przygotowaniu ich do samodzielnego funkcjonowania i pełnienia różnorodnych ról społecznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości wsparcia zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i pracowników Ośrodka. Dobrze znane beneficjentom środowisko edukacji i terapii w pełni sprzyja realizacji zamierzonych celów.

Uczestnicy Programu, pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry, mogą rozwijać i doskonalić kluczowe kompetencje niezbędne w życiu codziennym. Zajęcia odbywają się w formie dobrze zorganizowanych warsztatów pracy. Wiele zajęć realizowanych jest w naturalnym środowisku lokalnym.

Rodzaje zajęć realizowanych w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus"

RODZAJ ZAJĘĆ

OPIS ZAJĘĆ

Pomoc psychologiczna

Zajęcia mają na celu poradnictwo i wsparcie beneficjentów w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego, a także uczenie ich akceptowanych społecznie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Głównym celem zajęć jest: rozwijanie samoświadomości, adekwatnej samooceny, krytycyzmu, autorefleksji, kształtowanie umiejętności wyrażania siebie, swoich potrzeb, uczuć, myśli, porozumiewania się z innymi ludźmi, rozwijanie kultury osobistej, uczenie radzenia sobie ze stresem, napięciami, frustracjami, niepowodzeniami, dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, kształtowanie postawy patriotycznej, dojrzałości, samodzielności, odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz stymulowanie sprawności intelektualnej.

 Nabyte przez uczestników zajęć umiejętności wpływają na poprawę ich funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Terapia logopedyczna

i komunikacyjna

Terapia logopedyczna i komunikacyjna prowadzona jest w gabinecie wyposażonym w profesjonalne pomoce i programy edukacyjne do pracy z osobami z zaburzeniami mowy i komunikacji. Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie i doskonalenie werbalnej komunikacji funkcjonalnej beneficjentów Programu w sytuacjach życia codziennego i korzystania z różnych miejsc użyteczności publicznej.

Nadrzędnym celem prowadzonej terapii jest stwarzanie sytuacji, w których uczestnicy Programu będą mieć potrzebę komunikowania się w sposób werbalny oraz inicjowania i podtrzymywania rozmowy zarówno w środowisku rówieśniczym jak i w środowisku pełnosprawnych osób dorosłych.

Trening EEG Biofeedback

Trening EEG Biofeedback realizowany jest z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i programu niezbędnego do pracy tą metodą. Beneficjenci Programu poddani treningowi mogą sterować odpowiednio dobranymi grami, animacjami za pomocą własnych myśli bez użycia klawiatury bądź myszki. Terapia prowadzona  jest  indywidualnie z wybranymi uczestnikami Programu. W czasie treningu uczestnicy uczą się świadomie kontrolować pracę swojego mózgu, aby komórki nerwowe funkcjonowały na miarę możliwości prawidłowo i efektywnie.

Nadrzędnym celem treningów Biofeedback jest poprawienie funkcji poznawczych i zdolności koncentracji uwagi. Treningi pozwalają też na odpowiednią relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego. Efektem prowadzonej terapii jest lepsze funkcjonowanie poznawcze, społeczne i emocjonalne uczestników objętych tą formą zajęć.

Fizjoterapia

Fizjoterapia prowadzona jest w sali wyposażonej w profesjonalne pomoce i sprzęt rehabilitacyjny. Program zajęć obejmuje wiele sfer pracy z uczestnikami, obarczonymi różnymi dysfunkcjami ruchowymi i intelektualnymi. Zajęcia służą przywróceniu pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej oraz psychicznej, zdolności do pracy i do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Głównym celem usprawniania ruchowego beneficjentów Programu jest normalizacja wielkości i rozkładu napięcia mięśniowego, zapobieganie oraz korekcja istniejących wad postawy, kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wzmacnianie stabilizacji centralnej ciała. Systematyczność zajęć fizjoterapii przyczynia się do lepszego funkcjonowania organizmu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia  i metody terapii przynoszą  wymierne efekty nie tylko w zakresie utrzymania dotychczasowej formy ale także zwiększeniu możliwości ruchowych i samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Doradztwo zawodowe

Działania z zakresu doradztwa zawodowego są prowadzone nie tylko w siedzibie SOSW we Frysztaku a także w środowisku. W ramach Programu prowadzone są zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz wyjścia do instytucji i miejsc, w których uczestnicy mogą w przyszłości uzyskać zajęcie bądź otrzymać wsparcie czy pomoc.

Uczestnicy zajęć poznają: cechy swojej osobowości, zainteresowania, zdolności oraz określą swoje mocne i słabe strony, cele i ambicje życiowe. Ponadto poznają rodzaje zawodów, możliwych do wykonywania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Zajęcia wyposażą beneficjentów w informację na temat rynku pracy, systemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, instytucji użyteczności publicznej. Odbiorcy będą mogli również poszerzyć własne umiejętności i kompetencje społeczne - współpraca w grupie, komunikacja z innymi, asertywności, strategie pokonywania stresu oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie.

Ponadto podczas każdych zajęć odbiorcy są uczeni praktycznych umiejętności wykonywania prostych prac chałupniczych - skręcanie śrub, długopisów, sortowanie nakrętek, śrub itp. ćwiczą też wykonywanie prostych prac biurowych - laminowanie, drukowanie, kserowanie.

Warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne odbywają się w doskonale wyposażonych i przystosowanych do tego typu zajęć pracowniach - gastronomicznej i cukierniczej. Głównym celem zajęć jest utrwalenie umiejętności wyniesionych przez uczestników z edukacji szkolnej w zakresie samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym oraz podjęcia czynności zawodowych na wspieranym rynku pracy. Beneficjenci Programu poznają zastosowanie podstawowych surowców do przygotowania prostych potraw, ciast, deserów i napojów. Uczą się właściwego magazynowania i przechowywania surowców, półproduktów i potraw. Utrwalą umiejętność bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, urządzeniami i sprzętem służącym do przygotowania potraw i napojów. Doskonalą czynności przygotowania prostych posiłków, ciast, deserów i napojów, sporządzania potraw i ciast okolicznościowych. Główne cele warsztatów to m.in. przygotowanie uczestników do aktywnego i efektywnego włączania się w proces produkcji potraw i napojów na wskazanym stanowisku pracy, umiejętne wypełnianie poleceń pisemnych, ustnych lub zawartych w recepturze obrazkowej a także zwiększenie ich samodzielności i zaradności życiowej.

Warsztaty majsterkowania

Warsztaty odbywają się w formie praktycznej w pracowni technicznej i stolarskiej. Realizacja zajęć majsterkowania prowadzi do aktywizacji pro-zawodowej głównie poprzez prace ruchowo-artystyczne. Dzięki ćwiczeniom ruchowym, integracyjnym i artystycznym, wykonywanym pod okiem nauczyciela/terapeuty, uczestnik utrwala i generalizuje radzenie sobie z prostymi czynnościami technicznymi. Wykonywanie prostych technicznych czynności, napotykanych podczas prac w gospodarstwie domowym oraz realizowanych na stanowiskach pomocniczych np. w zakładach pracy chronionej czy zakładach aktywności zawodowej, pozwala uczestnikowi sprawniej funkcjonować w środowisku i usamodzielniać się. Na zajęciach każdy beneficjent Programu wykonuje  podstawowe techniki pracy „zrób to sam" i dobiera narzędzia niezbędne do realizacji konkretnego zadania.

Zdobyte umiejętności przydają się w życiu codziennym, w którym rzeczy psują się nieustannie. Zajęcia są okazją do nauczenia się  samodzielnego wykonywania przedmiotów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Warsztaty ogrodnicze

Zajęcia są realizowane w formie praktycznej na terenie zieleńca, ogrodu warzywnego i oranżerii. Tematyka zajęć toczy się zgodnie z naturalnym rytmem pór roku - wiosną i jesienią na zewnątrz a zimą w oranżerii, w pracowni technicznej, stolarskiej.

Uczestnicy otrzymują zadania dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, a jednocześnie wiedzą, że praca każdego z nich ma ogromne znaczenie dla pracy grupowej i końcowego efektu w postaci pięknego zakątka ozdobnego czy dobrych warzyw i owoców. Uczestnicy podczas prac ogrodniczych nabywają nie tylko umiejętności związane z wykonywaniem określonych czynności, ale także nabywają większej pewności siebie, poczucia własnej wartości, umiejętności współpracy w zespole, dostosowania się do wymagań przełożonego i funkcjonowania w społeczeństwie. Mają satysfakcję i radość z efektów swojej pracy, które mogą zobaczyć, dotknąć, posmakować.

Warsztaty promocji

i profilaktyki zdrowia

Podstawowymi obszarami działań podczas zajęć jest edukacja zdrowotna i społeczna oraz planowanie i realizowanie różnorodnych działań profilaktycznych. Działania nakierowane są na poprawę funkcjonowania uczestników w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego w kontekście ich życia w społeczeństwie. Przekazywanie wiedzy na temat zdrowia i jego uwarunkowań odbywa się poprzez zajęcia warsztatowe, wycieczki i spotkania z osobami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem. Działania praktyczne dotyczą: doskonalenie czynności dnia codziennego (m.in. pranie, prasowanie, przyszywanie guzików, robienie na drutach, przygotowywanie przetworów owocowych i warzywnych). Podczas zajęć uczestnicy uczą się  monitorowania parametrów zdrowia, przeciwdziałania nadwadze (układanie jadłospisów, samodzielne zakupy, analizowanie etykiet na produktach spożywczych, plakaty i ulotki). Zajęcia uwzględnią sytuacje potrzeby zwracania się o pomoc do innych i kształtować będą umiejętność zachowania się w przypadku wystąpienia problemów.

Trening aktywnego wypoczynku

Trening aktywnego wypoczynku realizowany jest przede wszystkim w formie wyjazdów i wycieczek po najbliższej i trochę dalszej okolicy. Zajęcia mają charakter rekreacyjny, rozbudzający zainteresowania podopiecznych i kształcący w nich potrzebę aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego. Obcowanie beneficjentów Programu z naturą przyczynia się do poznawania świata za pomocą różnych zmysłów. Trening aktywnego wypoczynku to cykl tematycznych zajęć dla uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, które uczą aktywnego, pożytecznego i bezpiecznego gospodarowania czasem wolnym.

Planuje się następujące wyjazdy, wycieczki, zajęcia:

-        wyjazd do kina Helios w Rzeszowie (min. 2 razy)

-        wyjazd na spektakl do teatru w Tarnowie (min. 1 raz)

-        wyjazd do Trzciany - nauka gry w golfa

-            cykliczne wyjazdy na basen do Strzyżowa (min. 10 razy) - zajęcia z odnowy biologicznej, kąpiel perełkowa, jacuzzi

-        wycieczka do tężni solankowej w Sołonce (kaskada solankowa, wycieczka połączona ze zwiedzaniem Muzeum Strachów na Wróble)

-        wycieczka do Gogołowa - Galeria Sprzętów Drewnianych, pokaz starych zawodów

-        wycieczka do Strzyżowa - przejazd kolejką kołową

-        wycieczka Solina/ Myczkowce - zwiedzanie zapory, ognisko

-        cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali sportowej, na boisku sportowym typu „Orlik".

Kurs tańca towarzyskiego

Kurs tańca towarzyskiego prowadzić będzie instruktor tańca, posiadający właściwe kwalifikacje. Kurs obejmuje 24 godziny zajęć. W tym czasie beneficjenci Programu będą się uczyć 10 tańców towarzyskich (cha-cha, samba, rumba, pasodoble, jive, walc angielski, tango, walc wiedeński i foxtroty: wolny i szybki) oraz poznają podstawy tańca użytkowego. Nauka tańca pozwoli rozwinąć w uczestnikach kursu kompetencje społeczne takie jak współpraca w parze, współpraca w grupie. Kursanci poprawią swoją koordynację ruchową, poznają nowe rytmy - za pomocą serii ćwiczeń rytmizujących i umuzykalniających.

W ramach wsparcia uczestnicy korzystają z finansowanego ze środków Programu wyżywienia i dojazdu.

Udział w zajęciach realizowanych w ramach Programu pozwoli nie tylko utrzymać sprawność intelektualną, językową i komunikacyjną na poziomie wypracowanym w czasie terapii i nauki szkolnej, ale będzie okazją do doskonalenia i usprawniania technik i umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Aktywizacja absolwentów naszej Placówki ma na celu ograniczyć marginalizację osób z dysfunkcjami, dać im wsparcie społeczne i uświadomić, że są w pełni wartościowymi członkami społeczności.

Atmosfera pełna życzliwości i zrozumienia specyficznych potrzeb beneficjentów sprawia, że codzienność dorosłych niepełnosprawnych staje się łatwiejsza a środowisko bardziej dla nich przyjazne.

 kliknij na zdjęcie żeby zobaczyć więcej

16202204p25p2