Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kierownik projektu

fundusz


Projekt "TACY SAMI"

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi zarządzania projektem pt. „TACY SAMI” w zakresie wykonywania obowiązków Kierownika projektu oraz Asystenta kierownika projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz numerze poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Wykaz osób

Załącznik nr 5. Formularz ofertowy

Załącznik nr 6. Wzór umowy

Załącznik nr 7. Oświadczenie