Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Unieważnienie przetargu

Frysztak, 2014-02-12

INFORMACJA

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz dostawę pomocy dydaktyczno-terapeutycznych w ramach projektu  pn. ,,TACY SAMI'' Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  we Frysztaku informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ złożona oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

                                                                                         Z poważaniem

Dyrektor SOSW we Frysztaku

mgr Agata Wyciślak