Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zarządzanie projektem PSNZ drugi przetarg

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno -€“ Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi zarządzania projektem pt. ,,PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW'' w zakresie wykonywania obowiązków: Opiekuna merytorycznego zajęć wyrównawczych oraz Asystenta ds. promocji, rekrutacji i obsługi szkoleń.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Wykaz osób

Załącznik nr 5. Formularz ofertowy

Załącznik nr 6. Wzór umowy

Załącznik nr 7. Oświadczenie