Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Pomoce dydaktyczne PSNZ

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomocy w ramach projektu „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW"

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Materiały do pobrania:

 II ZMIANA OGŁOSZENIA

II MODYFIKACJA SPECYFIKACJI 

Zmiana ogłoszenia

Modyfikacja specyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Formularz ofertowy

Załącznik nr 5. Wzór umowy

Załącznik nr 6. Oświadczenie