Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - czerwiec 2015r.

 

Frysztak,

9.06.2015r.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy owoców i warzyw

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6. Wzór umowy