Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Przetarg - dostawa pomocy

NIE BOJĘ SIĘ JUTRA

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą pomocy dydaktyczno - terapeutycznych do realizacji zajęć edukacyjnych w projekcie NIE BOJĘ SIĘJUTRA realizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym (Gimnazjum Nr 2 Specjalnym) we Frysztaku.

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1a. Protokół zdawczo - odbiorczy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Formularz ofertowy

Załącznik nr 5. Wzór umowy

Załącznik nr 6. Oświadczenie