Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Usługa edukacyjna drugi przetarg

NIE BOJĘ SIĘ JUTRA

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie Usług edukacyjnych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktyczno- terapeutycznych w ramach projektu ,,NIE BOJĘ SIE JUTRA"

Materiały do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Wykaz osób

Załącznik nr 5. Formularz ofertowy

Załącznik nr 6. Wzór umowy

Załącznik nr 7. Oświadczenie