Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Przetarg - kierownik i asystent projektu

Dyrektor

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku

ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi zarządzania projektem ph. „NIE BOJĘ SIĘ JUTRA" w zakresie wykonywania obowiązków Kierownika oraz Asystenta kierownika projektu

ZAŁĄCZNIKI:

1.     Ogłoszenie o zamówieniu

2.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3.     Opis przedmiotu zamówienia

4.     Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

6.     Wykaz personelu

7.     Formularz oferty

8.     Wzór umowy

9.     Oświadczenie o grupie kapitałowej