Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych - czerwiec 2016

nr ogłoszenia

64279-2016

 

data zamieszczenia

1.06.2016

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na zapytanie

Modyfikacja specyfikacji

 

Materiały do pobrania:

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2a. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w stosunku do osób fizycznych

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 6. Wzór umowy