Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - wrzesień 2016

nr ogłoszenia

307735-2016

 

data zamieszczenia

13.09.2016

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy owoców i warzyw" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.09.2016 r. 

 

Materiały do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5  ustawy Pzp.

Załącznik nr 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik nr 5. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 6. Wzór umowy