Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy IIIG OET

 ODDZIAŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE III KLASY GIMNAZJUM

Oddział edukacyjno -terapeutyczny na trzecim etapie kształcenia w roku szkolnym  2018/2019 został podzielony na dwie oddzielne klasy:  klasę III Gimnazjum B, której wychowawcą jest pan Piotr Gozdecki  i klasę III Gimnazjum C -  pod wychowawstwem pani Marty Kawy.

Do powyższych oddziałów  uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie do klasy III G B uczęszcza 4 uczniów, natomiast do III G C - 5 uczniów. Podział uczniów na dwie klasy sprzyja ich wszechstronnemu rozwojowi  na miarę indywidualnych możliwości i zainteresowań.

3201711sspdp5 

1201711sspdp5 

Program nauczania i wychowania realizowany w oddziale jest zgodny z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach". Wychowankowie realizują Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne opracowane przez nauczycieli i specjalistów na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej. Programy  dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

Podczas codziennych zajęć realizowane są treści programowe w poszczególnych obszarach:

  • Funkcjonowanie w środowisku: samoobsługa, uspołecznienie.
  • Środowisko społeczno-przyrodnicze: komunikacja, rozwój społeczny.
  • Edukacja matematyczna: elementarne pojęcia matematyczne.
  • Edukacja językowa: nauka czytania i pisania.
  • Twórczość artystyczna: plastyka, muzyka z rytmiką, kontakt z dziełami
    filmowymi, teatralnymi.
  • Wychowanie fizyczne - zajęcia ruchowe.
  • Technika.

201711sspdp5

2201711sspdp5

4201711sspdp5 

Na zajęciach wykorzystywane są różne formy i metody pracy umożliwiające podopiecznym wielozmysłowe poznawanie świata. Poszerzana jest wiedza na temat najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Systematycznie kształcone są i doskonalone umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Wychowankowie uczą się przygotowywania prostych posiłków, wykonywania czynności porządkowych, doskonalą umiejętności związane z samoobsługą oraz umiejętności i nawyki związane z higieną osobistą.

Nadrzędnym celem wszystkich oddziaływań  pedagogicznych jest rozwijanie autonomii wychowanka niepełnosprawnego, jego personalizacja oraz socjalizacja, a w szczególności wyposażenie go, w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości, w takie umiejętności i wiadomości, które przygotują ucznia do życia, aby w przyszłości mógł pełnić role zgodnie z swoimi potrzebami, możliwościami, zainteresowaniami i oczekiwaniami otoczenia społecznego.

(opr. M. K., P. G.)