Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy IV-VIII SP OET

ODDZIAŁ EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY KLASY IV-VIII

W roku szkolnym 2021/2022,  na drugim etapie edukacji,  prowadzone są trzy Oddziały Edukacyjno - Terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Poruszane w ramach zajęć treści edukacyjne opracowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

201712soety17

 

1201712soety17

Programy indywidualne opracowane przez nauczycieli i specjalistów na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej uwzględniają potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.

Zakres treści nauczania obejmuje rozszerzenie i utrwalenie czynności z obszarów pierwszego etapu kształcenia, w ramach przedmiotów:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne.

2201712soety17

 

3201712soety17

Nasi wychowankowie wspomagani są licznymi zajęciami terapeutycznymi, takimi jak: rehabilitacja ruchowa, logopedia, integracja sensoryczna, psychoterapia, dogoterapia, terapia metodą Tomatisa, Biofeedback. Uczniowie chętnie, aktywnie i systematycznie uczestniczą w różnych formach życia społecznego szkoły: biorą udział w uroczystościach szkolnych, licznych konkursach, wycieczkach, apelach, a także wykazują duże starania o estetykę swojego miejsca pracy, m.in. współtworzą ścienną gazetkę klasową.

4201712soety17

 

5201712soety17

Celem wszystkich tych oddziaływań jest wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenia ucznia stosownie do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą na postrzeganie siebie jako niezależnej, samodzielnej osoby.

(Opr. A. C., N. C., A. R.)