Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy owoców i warzyw - marzec 2017

nr ogłoszenia

39307 - 2017

data zamieszczenia

2017-03-08

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku
ogłasza przetarg nieograniczony na " Sukcesywne dostawy owoców i warzyw" dla Powiat Strzyżowski-Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy we Frysztaku.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.03.2017 r.

Materiały do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust 5  ustawy Pzp.

Załącznik nr 4. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik nr 5. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 6. Wzór umowy