Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok 2017

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" rok 2017

 za zyciem 2017

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku  jako placówka realizująca zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Strzyżowskiego został wskazany do realizacji  Programu „Za życiem".

Program realizowany będzie przez kolejnych pięć lat tj. od roku 2017 do roku 2021. Ilość godzin przyznanych na realizację zajęć terapeutycznych z najmłodszymi niepełnosprawnymi i ich rodzicami  w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

ROK

 

ILOŚĆ GODZIN

2017

192

2018

1300

2019

1560

2020

1820

2021

1820

W roku 2017 zajęcia specjalistyczne realizowane   były w miesiącu grudniu.

Dodatkowymi zajęciami w ramach  Programu objęto 18 dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Spośród 18 dzieci objętych dodatkowymi zajęciami, 14 posiadało także orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności:

§  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym - 3 dzieci

§  niepełnosprawności sprzężone - 8 dzieci

§  autyzm - 3 dzieci

W okresie od dnia 27-11-2017 roku do dnia 31-12-2017 roku w SOSW we Frysztaku zrealizowano 192 godziny dodatkowych zajęć terapeutycznych. Liczba dzieci objęta danym rodzajem zajęć oraz ilość godzin poszczególnych rodzajów zajęć zrealizowanych do dnia 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

§  zajęcia logopedyczne - 9 dzieci, 36 godzin

§  zajęcia psychostymulujące rozwój dziecka - 11 dzieci, 44 godziny

§  zajęcia rehabilitacji ruchowej - 7 dzieci, 28 godzin

§  zajęcia integracji sensorycznej - 5 dzieci, 20 godzin

§  zajęcia terapii pedagogicznej - 7 dzieci, 28 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 7 dzieci, 28 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne - 2 dzieci, 8 godzin

Każde dziecko objęte dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi skorzystało najczęściej z kilku form terapii:

§  z jednej formy - 1 dziecko

§  z dwóch form - 7 dzieci

§  z trzech form - 7 dzieci

§  z czterech form - 3 dzieci

EFEKTY  PROWADZONEJ TERAPII

Prowadzenie zajęć terapeutycznych w ramach Programu „Za życiem" istotnie przyczyniło się do poprawienia funkcjonowania dzieci w sytuacjach życia codziennego. Zintensyfikowanie zajęć terapeutycznych oraz ich systematyczność sprzyjały stymulacji podstawowych procesów poznawczych (pamięć, koncentracja uwagi w polu działania, percepcja wzrokowo - ruchowa, kontakt wzrokowy). Zajęcia przyczyniły się do poprawienia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, osiągnięcia lepszej sprawności ruchowej i manualnej, wydłużenia czasu pracy nad przydzielonym zadaniem, przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole. Istotnym elementem terapii były działania w zakresie rozwoju emocjonalnego i społecznego. Terapia miała też wymierny wpływ na zacieśnienie współpracy z rodzicami dzieci objętych zajęciami. Informacje i instruktaże udzielane rodzicom przekładały się na konkretne umiejętności rodziców w zakresie uczenia kompetencji niezbędnych w codziennym życiu dziecka, zwłaszcza samodzielne poruszanie się, ubieranie się, mycie się i samodzielne spożywanie posiłków.

Ważnym elementem terapii było udzielanie wsparcia rodzicom w zakresie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Rodzice żywo interesowali się współdziałaniem w rewalidacji swoich dzieci i wykazywali duże zainteresowanie możliwością kontynuowania tego rodzaju wsparcia.

Realizacja Programu „Za życiem" pozwoliła na doposażenie gabinetów terapii, w których prowadzono zajęcia terapeutyczne w ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno- opiekuńczego, w pomoce i sprzęt specjalistyczny. Zakupione pomoce dydaktyczne do różnych zajęć terapeutycznych, testy do diagnozy logopedycznej oraz sprzęt wykorzystywany w zajęciach rehabilitacji ruchowej i w zajęciach integracji sensorycznej pozwoliły skuteczniej osiągać zaplanowane efekty pracy terapeutycznej. Dzieci uczestniczące w zajęciach, które otrzymały do pracy nowe, ciekawe pomoce, chętniej przychodziły na zajęcia, współpracowały z terapeutami, cieszyły się i okazywały to.

                                                                                            Opr. M. P.

2017pzz030prez