Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok 2018

 

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin  „Za życiem" rok 2018

 za zyciem 2018

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku  jako placówka realizująca zadania Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Powiatu Strzyżowskiego kontynuuje zajęcia terapeutyczne w ramach Programu „Za życiem"

W roku 2018 zajęcia specjalistyczne realizowane   były od 26 marca do 20 grudnia.

Zajęciami objęto 26 dzieci posiadających opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Spośród 26 dzieci objętych zajęciami terapii, 20 posiadało także orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne rodzaje niepełnosprawności:

§  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym - 3 dzieci

§  niepełnosprawność ruchową - 1 dziecko

§  autyzm - 4 dzieci

§  niepełnosprawności sprzężone - 12 dzieci

W bieżącym roku  w SOSW we Frysztaku zrealizowano 1300 godzin zajęć terapeutycznych. Liczba dzieci objęta danym rodzajem zajęć oraz ilość godzin poszczególnych rodzajów zajęć przedstawia się następująco:

§  zajęcia logopedyczne - 13 dzieci, 293 godziny

§  zajęcia psychostymulujące rozwój dziecka - 15 dzieci, 337 godzin

§  zajęcia rehabilitacji ruchowej - 5 dzieci, 109 godzin

§  zajęcia integracji sensorycznej - 9 dzieci, 173 godziny

§  zajęcia terapii pedagogicznej - 9 dzieci, 243 godziny

§  zajęcia rozwijające umiejętności społeczne - 6 dzieci, 118 godzin

§  zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne - 2 dzieci, 27 godzin

Każde dziecko objęte zajęciami terapeutycznymi skorzystało z kilku form terapii:

§  z jednej formy - 3 dzieci

§  z dwóch form - 12 dzieci

§  z trzech form - 8 dzieci

§  z czterech form - 3 dzieci

W ramach funkcjonowania OKRO działa także, bezpłatny dla osób korzystających, Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny SOS. W 2018 roku zrealizowano w Punkcie 78 konsultacji indywidualnych dla dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do rozpoczęcia nauki szkolnej oraz dla uczniów. Udzielono także ich rodzicom/ opiekunom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych oraz porad i instruktażu ws. metod postępowania i pracy z dzieckiem w środowisku domowym.

Przeprowadzono też 4 szkolenia dla rad pedagogicznych szkół ogólnodostępnych z zakresu metod pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu oraz z uczniem z depresją, a także udzielono konsultacji asystentom rodzin i nauczycielom, którzy pracują z tzw. uczniem trudnym.

EFEKTY PROWADZONEJ TERAPII

Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ramach Programu „Za życiem" są znaczącym wsparciem dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Prowadzone oddziaływania wychowawczo - terapeutyczno - dydaktyczne przyczyniają  się do nabycia podstawowych umiejętności oraz uzyskania następujących efektów w wymienionych poniżej sferach:

A.   W zakresie sfery emocjonalno - społecznej:

§   nabycie oraz utrwalenie podstawowych umiejętności samoobsługowych, a poprzez to wzrost samodzielności dzieci,

§   nabycie nawyków higienicznych i prozdrowotnych,

§   poznanie zasad zachowania w różnych miejscach i sytuacjach społecznych,

§   lepsze rozumienie siebie, swoich przeżyć, emocji,

§   wzrost umiejętności w zakresie samokontroli,

§   wzbudzenie zainteresowania zabawą tematyczną i symboliczną, poprzez jej modelowanie, korygowanie, przełamywanie schematów w myśleniu i działaniu,

§   nabycie oraz utrwalenie podstawowych informacji o sobie, swojej rodzinie, osobach z najbliższego otoczenia.

B.   W zakresie sfery poznawczej i komunikacyjnej:

§   nabycie umiejętności nawiązywania, utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz wspólnego pola uwagi,

§   wydłużenie czasu koncentracji na rzeczach, osobach, zadaniach, zabawie,

§   wzbudzenie zaciekawienia środowiskiem społeczno - przyrodniczym, zachodzącym w nim zjawiskach oraz zmianach,

§   poszerzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez rozwijanie ich zainteresowań,

§   poprawa w zakresie pamięci, myślenia, rozumowania przyczynowo - skutkowego, kojarzenia, umiejętności porządkowania, klasyfikowania, porównywania, dostrzeganie relacji, różnic oraz podobieństw pomiędzy przedmiotami i zjawiskami,

§   wzrost motywacji do pokonywania trudności i podejmowania wysiłku intelektualnego,

§   wzbudzenie zainteresowania obrazem, słowem, tekstem,

§   większa aktywność werbalna,

§   usprawnienie motoryki aparatu artykulacyjnego oraz funkcji oddechowo
- fonacyjnych,

§   nabycie przez dzieci umiejętności rozumienia oraz posługiwania się podstawowymi gestami i znakami graficznymi w ramach komunikacji alternatywnej,

§   wzbogacenie zasobu wiedzy i słownictwa leksykalnego (słownik bierny i czynny),

§   wdrożenie do stosowania prawidłowych form fleksyjnych i składniowych wypowiedzi, samodzielnego układania opowiadań, inicjowania oraz prowadzenia rozmowy.

C.   W zakresie sfery ruchowej:

§   poprawa w zakresie postawy ciała, równowagi, koordynacji oraz sprawności ruchowej,

§   usprawnienie motoryki dużej, umiejętności poruszania się, pokonywania przeszkód oraz wzmocnienie mięśni posturalnych,

§   wzrost świadomości własnego ciała, panowania nad swoim ruchem oraz jego płynnością,

§   nabycie umiejętności reagowania na muzykę poprzez aktywne i twórcze ruchy własnym ciałem lub naśladowanie,

§   lepsza orientacja przestrzenna oraz wyobraźnia kinestetyczno - wzrokowo - ruchowa,

§   zmniejszenie problemów i zaburzeń w sferze sensorycznej,

§   usprawnienie motoryki małej, umiejętności naśladowania, zdolności manualnych
i grafomotorycznych.

W ramach realizacji Programu  „Za życiem" funkcjonują warsztaty Grupy Wsparcia dla Rodziców podczas, których rodzice mają możliwość wspólnie z terapeutami i pod ich kierunkiem  uczyć się stymulowania rozwoju swoich dzieci. Działania terapeutów oraz wspólne warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem Rodziców i Opiekunów.

                                                                                              Opr. M. P.

 2018pzz032